Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har hållit årsmöte i Eslöv d. 11 mars 1971, varvid adv. Elin Lauritzen, Sthlm, som gästade avdelningen, höll föredrag över ämnet "Familjerätt i förvandling".
    Avdelningen höll höstmöte i Helsingborg d. 3 sept. 1971. Universitetslektorn Nils Mattsson, Lund, höll då föredrag över ämnet "Skattefrågor vid utflyttning och utlandsetablering".
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ove Wickman, Malmö, ordf., Torsten Lundius, Lund, v. ordf., Bengt Almgren, Malmö, Gustaf Magnusson, Eslöv, och Göran Ramberg, Helsingborg. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Lars Laurin, Lund.
    Avdelningen räknade vid 1971 års utgång 183 medlemmar.

 

Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte i Örebro d.19 mars 1971. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Robert Kempff, Sala, ordf., Roland Eliason, Falun, v. ordf., samt Bertil Cederlöv, Karlstad, Sven-Olof Lundėn, Uppsala, och Svante Fresk, Karlskoga. Efter Bertil Cederlövs bortgång har adv. Ulf Grundel, Kristinehamn, inträtt som ledamot i styrelsen. Sekreterare har varit adv. Dag Edlund.
    I samband med årsmötesförhandlingarna höll rättschefen Hans Olov Stark ett föredrag över ämnet "Jordabalksreformen".
    Avdelningen har för femte året i rad hållit studiedagar på Hotel Dalecarlia i Tällberg. Årets studiedagar hölls d. 24—26 sept. 1971. D. 24 sept. ägnades åt "Nya förmånsrättsordningen" och "Nya ackordslagen" med dir. Sven Åvall, Ackordscentralen, Sthlm, som föredragshållare. Påföljande dag höll prof. Sven-Olov Lodin, Uppsala, föredrag över ämnena "Arv, gåva och testamente i belysning av nya skatteregler" och "Företagaren och de nya skattereglerna" och ombudsmannen jur. kand. Göran Melchior, Skandiakoncernen, Sthlm, föreläste över ämnet "Förmånstagareförordnande i samband med försäkring och testamente". Slutligen lämnade distriktschefen Curt Enbrand, Skandiakoncernen, Uppsala, information om aktuella försäkringsfrågor för advokater.
    Vid verksamhetsårets utgång hade avdelningen 136 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 18 mars 1971. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: adv. Hans-Erik Glimstedt, ordf., Hans Vinge, v. ordf., Olov Gedda och Lars Rahmn, samtliga Göteborg, Bo Redgard, Borås, Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Lars Wennerberg, Vänersborg, samt Bertil Kenne, Skövde. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Anders Grönfeldt och klubbmästare adv. Fredrik Gedda, båda Göteborg. Vid årsmötet lämnade Advokatsamfundets generalsekreterare, adv. Lennart Reuterwall, en ingående orientering om samfundets verksamhet i dag. Vidare uppfördes ett skådespel "Åklagaren ./. Fred Goding", en föreställning av tillvänjningsteatern efter manuskript av Melker Fullvig. Såväl skådespelare som regissör och författare var medlemmar i avdelningen. Föreställningen vann stor uppskattning och skådespelet har senare även uppförts vid sammanträde med Göteborgs Juristklubb.
    D. 18 febr. 1971 hölls en diskussionsafton kring frågorna om den utomprocessuella rättshjälpen och den kollektiva annonseringen. Under hösten har en kurs omfattande tre föreläsningar hållits. Kursen behandlade de större ändringarna i jordabalken och rättegångsförfarandet och föreläsare var prof. Karl Olivecrona, som behandlade inteckningsreglerna i den nya jordabalken från avnämarnas synpunkt, prof. Lennart Vahlén, som behandlade 4 kap. jordabalken, och lagmannen Torwald Hellqvist, som behandlade ändringar i rättegångsbalken. I samarbete med Rådhusklubben vid Göteborgs tingsrättanordnade avdelningen d. 9 sept. en diskussionsafton. Ämnet var förlikning i tvistemål och inledningsanföranden hölls av rådmannen Gösta Ohlson och adv. Folke Wistrand.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1971 238 ledamöter.