BO LAGERGREN. JO-ämbetets uttalanden i taxeringsärenden 1962—1971. Sthlm 1971. Tidskriften Taxeringsnämndens förlag. 191 s. Kr 38,00.

 

På den sista tiden har det höjts röster för att sådana ståndpunktstaganden av JO som går ut på kritik av tjänstemän och andra borde prövas av domstol i större utsträckning än som sker. Oavsett vilken mening man har härvidlag kommer man inte ifrån att JO:s ämbetsberättelser innebär en värdefull handledning i mångt och mycket. Inte minst gäller det uttalanden beträffande taxeringsförfarandet. För det materiella taxeringsresultatet som sådant kan taxeringsmän som bekant inte ställas till ansvar. Om kritisk granskning från JO:s sida är utesluten härvidlag, så är utrymmet för påpekanden av JO desto större när det gäller själva förfarandet. Beklagligtvis finns det också gott om anledningar till kritik.
    Endast ett fåtal av dem som borde söka vägledning i JO:s ämbetsberättelser har tillgång till dessa. Det har gett kammarrättslagmannen Bo Lagergren anledning att i bokform ställa samman justitieombudsmännens uttalanden i taxeringsfrågor åren 1962—1971. Resultatet har blivit en behändig bok med mycket nyttigt stoff för åtminstone dem som sysslar med taxering i lägre instanser. Det är emellertid synd att det förhållandevis höga priset nog kommer att motverka bokens vällovliga syfte.

W. H.