612 Nordiskt och internationelltDanmarks Højesteret. Højesteretsdommer Poul Hermann, der har virket i højesteret siden 1954, har på grund af alder taget sin afsked med udgangen af maj måned.
    Som ny dommer i højesteret er udnævnt dommer i Østre landsret Henrik Urne. Højesteretsdommer Urne, der er født i 1914, blev efter embedseksamen i 1939 ansat i justitsministeriet, hvor han i 1954 udnævntes til kontorchef. I 1959 udnævntes han til dommer i Østre landsret. Den nye højesteretsdommer har været formand for teaterrådet og teaterkommissionen og virket som filmcensor, ligesom han har været medlem af eller formand for en række udvalg, herunder vedrørende arbejdsgiveres erstatningsansvar for ansattes skadegørende handlinger m. v.

K. F.

Domarmöte i Nice. Internationalla domareförbundet (Union Internationale des Magistrats) håller kongress i Nice den 13—15 oktober 1972. Deltagande är öppet för yrkesdomare från hela världen, i första hand för domare i medlemsländerna till vilka Sverige hör.
    Vid kongressen skall två debattämnen tas upp. Det ena rör frågan om den moderna straffrättens starkare inriktning på brottslingens sociala rehabilitering kräver en reformering av rättsväsendets organisation och av straffprocessens utformning. Det andra ämnet gäller frågan om den utbildning — och efterutbildning — domaren bör genomgå för att kunna fullgöra sin uppgift i det moderna samhället. För vartdera överläggningsämnet har anslagits en dag. På förmiddagen har man paneldiskussion och på eftermiddagen allmän debatt. Simultantolkning sker till engelska, franska, tyska och italienska.
    På kvällen första förhandlingsdagen håller staden Nice mottagning varefter följer en operaföreställning för deltagarna. Nästa dag hålles bankett med justitieminister René Pleven som värd. Sista dagen anordnas en utflykt för alla deltagare. Ett särskilt program har ordnats för medföljande damer.
    Närmare upplysningar och anmälningsformulär kan erhållas genom dep.rådet L.-E. Tillinger, tel. 763 14 45 (bost. 64 45 19). Anmälningstiden utgår 15.9.72.

L.-E. T.

 

    Association internationale de droit pénal skall hålla sin 11:e kongress i Budapest 9—15 sept. 1974. Ämnen: 1. Utveckling av straffrättens metoder och medel, 2. Missbruk av och handel med narkotika, 3. Ersättning åt offer för brott, 4. Bekämpandet av kapning av luftfartyg (generalrapportör: prof. Jacob W. F. Sundberg). Intresserade inbjudes att sända rapporter före 1 jan. 1973 i ämnet 1 och i övriga ämnen före 31 mars 1973. Officiella språk blir ungerska, engelska, franska och ryska. Närmare upplysningar kan erhållas genom SvJT:s red.

I. S.