Notiser 617Nordvästra Skånes Juristförening höll årsmöte d. 18 okt. 1971, varvid justitieombudsmannen Alfred Bexelius höll föredrag över ämnet "JO-ämbetet i det moderna välfärdssamhället".
    Styrelsen utgöres av lagmannen Allan E. Persson, ordf., chefsåklagaren Sven Ankar, lagmannen Wilhelm Stoltz samt adv. Bengt Holmberg och Tom Peyron, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 83 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1971 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, borgmästaren Axel Lindskog, länsassessorn Åke Andrén samt adv. Hans-Erik Enghoff, kassaförv. Som sekr. och klubbmästare har fungerat adv. Hans Norell.
    Vid årsmötet i november höll hovrättspresidenten Gunnar Lagergren ett anförande under rubriken "Om ett skiljedomsförfarande mellan Indien och Pakistan, fallet Rann of Kutch".
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar.

 

Göteborgs Juristklubb har under 1971 haft fem sammankomster. D. 27 jan. höll f. d. presidenten Maths Heuman föredrag över ämnet "Förslag till ny rattfyllerilagstiftning". D. 31 mars talade borgmästaren Härje Stenberg över ämnet "Något om förlikning i arbetstvister". D. 14 maj företogs sedvanlig båtutfärd till Långedrag, varefter rådmannen Einar Josefson erinrade sig några personer som han mött och tillvänjningsteatern uppförde "Åklagaren ./. Fred Goding". D. 29 sept. höll borgmästaren Åke Svensson föredrag över ämnet "Lagstil, kanslispråk och polissvenska" och adv. Curt Blomkvist berättade om en resa i Östtyskland under rubriken "En studie i rött — ett och annat om andras rättsväsen". D. 17 nov. talade prof. Bertil Bengtsson över ämnet "Ansvar för myndighets fel — svensk skadeståndsrätt på nya vägar". Samtidigt orienterade kammarrättspresidenten Nils Wentz om den nya kammarrätten i Göteborg.
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av rådmannen Fritz Arnold Hammar, ordf., adv. Malte Högberg, v. ordf., notarien Carl-Einar Mellander, sexmästare, kammaråklagaren Claes-Axel Olsson, kassaförv., dir. Bo Warmark, bibliotekarie, och hovrättsfiskalen Tomas Huldén, sekr. Vid årsmöte d. 17 nov. valdes Högberg till ny ordf. för 1972. Till ny v. ordf. valdes hovrättsrådet Erik Borglund och till ny sekr. rådmannen Inger Lindquist. I övrigt omvaldes förtroendemännen. Klubben har under 1971 valt sin förste hedersledamot, adv. Mårten Henriques.
    Antalet ledamöter i klubben uppgick under året till omkring 550.

 

Värmlands läns juristförening har under året hållit två sammanträden. Vid föreningens årsmöte d. 23 juni 1971 höll länsläkaren Anders Holmqvist, Karlstad, föredrag om sina erfarenheter av sjukvården i Tanzania. Till sammanträdet hade Lokalavdelningen för Värmlands län av Jurist- och Samhällsvetareförbundet inbjudits. Höstsammanträdet ägde rum d. 12 okt. 1971.
    Under hösten 1971 har föreningen i samarbete med Jurist- och Samhällsvetareförbundet samt med stöd av bl. a. Wermlandsbanken bedrivit en jordabalkskurs, varvid föredrag hållits av befattningshavare från justitiedepartementet.
    Styrelsen har under året utgjorts av avdelningsdir. Rikard Falk, ordf., häradshövdingen Ernst Heyman, v. ordf., chefsåklagaren Ernst Holmberg, sekr., samt adv. Göran Larsson, kassaförv.
    Föreningen har under året haft cirka 100 medlemmar.

 

Västmanlands Juristförening har under året haft fyra sammankomster. D.23 mars talade expeditionschefen Ingvar Gullnäs över ämnet "Omstöpningen av fastighetsrätten". D. 14 maj avhölls vårmiddag med dans. D. 13 okt. redogjorde länsråden Bengt Svanström, Anders Rune och Waldemar Hermanson för "Den nya länsstyrelseorganisationen". Årsmötet hölls d. 2 dec., varefter diskussion följde över ämnet "Rätt och rättvisa i pressen" kring en

 

618 Notiserpanel bestående av Allmänhetens pressombudsman Lennart Groll, red. Charlotte Reimerson och adv. Dag Edlund.
    Styrelsen har under året utgjorts av borgmästaren Tord Sars, ordf., länsrådet Bengt Svanström, v. ordf., ombudsmannen Alf Erik Norén, skattmästare, byrådir. Margrete Schöldberg, klubbmästare, adv. Lars Gombrii, sekr., samt stadsnotarien Lena Sandström och rådmannen Stig Ramkull.
    Vid årsmötet valdes styrelsen för 1972, som utgöres av länsrådet Bengt Svanström, ordf., länspolischefen Ralph Sterner, v. ordf., ombudsmannen Alf-Erik Norén, skattmästare, byrådir. Margrete Schöldberg, klubbmästare, adv. Lars Gombrii, sekr., samt rådmannen Stig Ramkull och adv. Åslög Byström.
    Föreningen har omkring 135 medlemmar.