Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1971 bestått av ombudsmannen Åke Mählberg, ordf., adv. Roland Eliason, v. ordf., länsåklagaren Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbmästare, samt tingsdomaren Carl-Oscar Larson och länsassessorn Mats-Gunnar Svennung.
    Medlemsantalet är omkring 60.

 

Gefleborgs läns juristförening har under år 1971 haft tre sammankomster. Vid årsmötet d. 17 maj höll kammaråklagaren Gösta Welander, Sthlm, föredrag om den nya skattebrottslagen. D. 4 nov. besåg medlemmarna det nya polishuset i Gävle och d. 14 dec. höll rådmannen Lars Bruhn, Uppsala, föredrag över ämnet "Köpeavtal och panträttsupplåtelse enligt nya jordabalken".
    Föreningens styrelse utgörs av länsrådet Albert Tollstorp, ordf., rådmannen Gunnar Arfwidsson, sekr., taxeringsintendenten Birgitta Norén, kassaförv., adv. Lennart Rehle, klubbmästare, och distriktsåklagaren Svante Mellstrand.
    Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

Västernorrlands Juristklubb har under 1971 hållit två sammanträden, dels d. 22 jan. i Härnösand, dels d. 4 juni, klubbens årsmöte, i Sundsvall. Vid sammanträdet i Härnösand talade hypoteksdir. Holger Sandelin över ämnet "Den nya jordabalken — några reflexioner särskilt ur fastighetsväsendets synvinkel". Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar adv. Gunnel Markstedt om "Advokat och advokatyr".
    Styrelsen har utgjorts av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., länsrådet Sven Wasteson, v. ordf., lagmannen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström, lagmannen Gunnar Seldén samt hovrättsfiskalen Rolf Hammar, sekr., kassaförv. och klubbmästare.
    Klubben har 90 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har hållit två sammanträden under år 1971, ett d. 6 maj, då polismästaren Hans Högberg informerade om och visade Östersunds polishus, samt ett d. 23 nov., då byråchefen Claes Hammarskjöld berättade omverksamheten vid JO-ämbetet.
    Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Thord Melin, ordf., drätseldir. Harry Rydquist, v. ordf., och adv. Bo Victor, sekr. tillika kassaförv.
    Klubben har ett 80-tal medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1971 haft fem sammanträden. D. 9 febr. gav förste länsassessorn Hans Folkesson en orientering om den nya länsstyrelseorganisationen. D. 26 april diskuterades "Rättsväsendet — massmedia" varvid som inledare fungerade från radion red. Fredrik Burgman, från pressen red. Olle Carlsson och från rättsväsendet länsåklagaren Lars G. Andersson. I samband med årsmötet, som avhölls d. 1 juni, talade prof. Bertil Bengtsson om "Morgondagens skadeståndsrätt, något om den kommande skadeståndslagstiftningen". D 27 sept. besökte medlemmarna Umeå flygplats med flygplatschefen Gunnar Lindgren som ciceron. D. 16 nov. talade prof. Karl Olivecrona om "Inteckningsrätten i jordabalken".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., adv. Per-Olov Nordin, v. ordf., hovrättsfiskalen Birgitta Ågren, sekr., bankjuristen

 

Notiser 619Claes Lundquist, skattmästare, assistentåklagaren Ulf Barck-Holst, klubbmästare, samt skattedir. Paul Näsman.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.