Riksåklagaren. K. M:t har 16 juni 1972 förordnat t.f. byråchefen hos RÅ, ass. i Svea hovr. Sven Leander att vara byråchef hos RÅ.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 16 juni 1972 förordnat krim.kommissarien i Sthlms polisdt, polisint. hos rikspolisstyrelsen Hjalmar Friberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos styrelsen.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 16 juni 1972 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Torsten Jonsson att fr. o. m. 1 aug. 1972 vara chefsåkl. vid åkl.mynd.
    RÅ har
    26 maj 1972 utnämnt distr.åkl. i Hallsbergs åkl.dt Lars Lindell att vara chefsåkl. i Lindesbergs åkl.dt samt
    13 juni 1972 förordnat distr.åkl. i Halmstads åkl.dt Bengt-Göran Carlsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Falköpings åkl.dt.

 

Polisväsendet. K. M:t har 16 juni 1972 förordnat polissekr. i Ystads polisdt Carl Dalin att fr. o. m. 1 aug. 1972 inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Falkenbergs polisdt.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har förordnats föredraganden hos försäkringsdomstolen Charlotte Meyer som byrådir. fr. o. m. 15 juni 1972 samt stadsombudsmannen Per-Gunnar Hesslén som avd.dir. fr. o. m. 1 aug. 1972.

 

Universiteten. Under läsåret 1971—72 har jur. dr-ex. avlagts vid Uppsala universitet av Åke Saldeen, Carl Hemström, Göran Dufwa och Per Henrik Lindblom, vid Lunds universitet av Göran Melander samt vid Stockholms universitet av Fariborz Nozari och Bo Johnson.
    Till juris hedersdoktorer har promoverats vid Lunds universitet prof. Göran Inger och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen samt vid Stockholms universitet prof. Torstein Eckhoff, Oslo, hovrättspresidenten Sten Rudholm och f. d. försäkringsdir., universitetslektorn Ebbe Jacobsson.
    Prof. em. Karl Olivecrona har kreerats till hedersdoktor vid universitetet i München i samband med dettas 500-årsjubileum innevarande år.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 16 juni 1972 antagits Björn Ejdne, Södertälje, Per Gratte, Sthlm, Bernt Thelander, Kalmar, och Rolf Åbjörnsson, Sthlm.

 

Trycklov 9.8.72.