S c a n d i n a v i a n  S t u d i e s  i n  L a w  1 9 7 1. Volume 15. Edited by Folke Schmidt. Sthlm 1971. Almqvist & Wiksell. 284 s.

 

I den nya volymen av Scandinavian Studies in Law ligger tonvikten på ämnen från den allmänna rättslärans område. Några synpunkter på verkningarna av formfel inom juridiken lämnas av Aulis Aarnio i hans artikel Formal Incorrectness and the Invalidity of a Legal Transaction. Johs. Andenæs och Helge Kvamme har analyserat dissenserna i den norska Høyesterett utifrån rättsteoretisk synpunkt i sin framställning över ämnet Reasons for Differences of Opinion on Questions of Law: an Analysis of Dissenting Opinions in the Norwegian Supreme Court. Innebörden av begreppet "gällande rättsregel" belyses av Per Olof Ekelöf i The Expression "Valid Rule": a Study in Legal Terminology. Stig Strömholms uppsats "Public" Rule-Making, and "Private": the Swedish Experience spänner över vida fält. Den behandlar olika former av normbildning i Sverige, alltifrån lagstiftning och rättskipning till privat normbildning inom näringslivet.
    Andra artiklar som kan väntas intressera många utländska läsare är Ole Krarups Judicial Control of Administrative Powers, som behandlar domstolskontrollen över förvaltningen i Danmark — ett ämne där de danska reglerna fundamentalt skiljer sig från de svenska — samt Folke Schmidts artikel om den pågående svenska reformen av äktenskapsrätten, The Prospective Law of Marriage.
    Även andra rättsområden finns representerade, nämligen sjörätten genom Esko Hoppus The Carriers Liability under the Scandinavian Bills of Lading Acts in Case of Concurrent Causes, processrätten genom Halfdan Krag Jespersens Adjudicating Civil Claims in Criminal Proceedings och bolagsrätten genom Carl Martin Roos' Comparative Notes on Shareholders' Voting Agree-

 

Litteraturnotiser 685ments. Ett bidrag som inte avser nordisk rätt är Fr. Fr. Gundersens redogörelse för de etableringsrättsliga reglerna inom EFTA. Hans framställning bär titeln The Right of Establishment within EFTA: a Comparison with the EEC.


H. D-s