Översyn av namnlagen. Statsrådet Lidbom har bemyndigats att tillkalla en sakkunnig med uppdrag att verkställa översyn av namnlagen (se nedan s. 719). Bakgrunden till utredningen är bl. a. en hemställan av riksdagen och en skrivelse från patentverket med redogörelse för erfarenheter av den hittillsvarande tillämpningen av lagen.
    I direktiven anförs inledningsvis att det ökade bruket av personnummer som identifieringsmedel möjligen i någon mån har minskat behovet från det allmännas synpunkt av stabilitet i namnordningen och att det därför nu kan finnas utrymme för något större hänsynstagande till de enskildas intresse av att själva få välja sitt namn. Å andra sidan måste beaktas att det alltjämt åtminstone i fråga om mera särpräglade namn föreligger ett berättigat krav på att namnet skyddas mot obehörig användning.
    Vid riksdagsbehandlingen av frågan om översyn av namnlagen uppmärksammades särskilt reglerna om förvärv av släktnamn genom äktenskap och om inomäktenskapliga barns förvärv av släktnamn. De gällande reglerna härom överensstämmer enligt direktiven inte helt med en modern syn på förhållandet mellan makarna i ett äktenskap, och den sakkunnige bör överväga vilka ändringar som kan påkallas av nutida uppfattning om äktenskapet som en form för frivillig samlevnad mellan självständiga personer. Som en naturlig utgångspunkt anges härvid att makarna bör kunna fritt välja mellan att bära samma namn eller att behålla vardera sitt namn. I fråga om barn i äktenskap bör föräldrarna ha frihet att välja om barnet skall bära moderns eller faderns namn.
    Den sakkunnige skall vidare göra en allmän översyn av lagen mot bakgrund

 

718 Notiserav den hittillsvarande tillämpningen. Han skall bl. a. överväga om man kan mjuka upp de krav som gäller för att en person skall ha rätt att anta ett nybildat släktnamn. Vidare bör han undersöka vissa internationellrättsliga frågor om namnlagens tillämpning på utländska medborgare och om erkännande av utländsk myndighets beslut i namnärenden.
    Vid utredningsarbetet skall möjligheterna till nordiskt samarbete tillvaratas.


A. K.