Utredning om hovrätts sammansättning i fastighetsmål. Justitieministern har bemyndigats att tillkalla en sakkunnig för att utreda frågan om överinstans till fastighetsdomstol (se nedan s. 719). Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och sikta till en lösning inom ramen för hovrätternas nuvarande verksamhetsformer. Resultatet av den inledda utredningen av frågan om hovrätternas sammansättning och organisation (se ovan s. 697) skall alltså inte avvaktas. Den primära uppgiften för den sakkunnige blir att undersöka vilken sammansättning av hovrätten som är den lämpligaste vid behandlingen av mål som har fullföljts från fastighetsdomstol. Enligt justitieministern skulle det vara en betydelsefull vinning att ha teknisk sakkunskap tillgänglig vid handläggningen. Detta gäller särskilt expropriationsmålen. Den fulla nyttan av en tekniker i domstolen framkommer dock först om teknikern knyts fast till denna på motsvarande sätt som vid fastighetsdomstol, där särskilda tjänster för tekniska ledamöter har inrättats. Den sakkunnige skall klarlägga behovet av tekniker och lägga fram förslag till hur behovet bör tillgodoses. Eftersom arbetsunderlaget för en teknisk ledamot i vissa hovrätter antas bli ganska litet bör övervägas att sammanföra målen till endast vissa hovrätter. Den sakkunnige skall inte ta upp frågan om lekmannamedverkan i hovrätten. Även frågan om fullföljdsinstans i vattenmål ligger utanför uppdraget.

A. K.

 

Statsrådsberedningen. Kungl. Maj:t har 30 juni 1972 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Per-Erik Nilsson att vara rättschef i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    19 juni 1972 förordnat dir. Bo Helmerson och ekon. dr Bertil Thorngren att vara experter i vattenlagsutredningen,
    4 juli 1972 förordnat skolkonsulenten Bo Berger att vara expert i nordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen,
    17 juli 1972 förordnat hovr.ass. Ingvar Gunnarson, byrådir. Sven Hedqvist, rådm. Jan Heuman och hovr.ass. Bengt Nilsson att vara experter i utredn. om registrering av och inskrivning av rätt till luftfartyg m. m.,
    18 juli 1972 förordnat hovr.fisk. Lars-Göran Engström att vara bitr. sekr. i familj elagssakkunniga,
    21 juli 1972 förordnat fisk. i Svea hovr. Johan Annell, fisk:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Bo Broomé och Claes Eklundh samt polissekr. Rolf Landén att biträda i dep:t,
    31 aug. 1972 tillkallat lagm. Carl-Anton Spak, tillika ordf., samt led. av riksdagen Robert Dockered och Bengt Wiklund att som sakk. utreda frågan om hovrätternas organisation, domarutbildningen och domarkarriären m. m.,

 

Personalnotiser 719förordnat kammarrättsrådet Sten-Erik Anderfors, dir. Mats Börjesson samt kanslicheferna Henry Montgomery och Lars Wilhelmson som experter åt de sakk. samt förordnat hovr.ass. Gunnar Sönnerhed att vara utredningens huvudsekr. samt
    s. d. tillkallat hovr.lagm. Lennart Persson att som sakk. utreda frågan om överinstans till fastighetsdomstol och förordnat hovr.ass. Bengt Eliasson att vara sekr. åt den sakk.
    Statsrådet Lidbom har
    19 juni 1972 tillkallat hovr.rådet Christer Rune som sakk. och hovr.ass. Rolf Liljeqvist som expert i utredn. om registrering av och inskrivning av rätt till luftfartyg m. m.,
    30 juni 1972 tillkallat bitr. prof. Ulf Bernitz som sakk. med uppdrag att verkställa utredn. ang. lagstiftning om konsumentskydd vid privat serviceverksamhet,
    s. d. tillkallat just.rådet Olof Höglund som sakk. för översyn av namnlagen samt
    s. d. förordnat hovr.pres. Björn Kjellin att vara ordf. i familjelagssakkunniga.