Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Den 13 oktober 1971 avgick förvaltningsrådet Otto Emil Larma vid uppnådd 70 års ålder med pension från högsta förvaltningsdomstolen. Han utnämndes till förvaltningsråd år 1964 efter att därförinnan ha tjänstgjort i olika repriser som extraordinarie förvaltningsråd. Till förvaltningsrådet Larmas efterträdare utnämnde Republikens President d. 22 okt. 1971 referendarierådet Bror-Erik Alexander Sjöholm.
    Förvaltningsrådet Sjöholm är född 1918, avlade högre rättsexamen 1943 och blev juris licentiat samma år och vicehäradshövding 1946. Efter att ha varit assistent vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och tjänstförrättande lagfaret skolråd vid skolstyrelsen tjänstgjorde han som lärare i offentlig rätt vid Åbo Akademi åren 1946—1951. Sistnämnda år inträdde han som extra tjänsteman i högsta förvaltningsdomstolens tjänst, där han utnämndes till notarie 1952, till yngre förvaltningssekreterare 1954, till äldre förvaltningssekreterare 1959 och till referendarieråd 1961. Åren 1953—1962 fungerade han vid sidan av sin huvudtjänst som lärare i skatterätt vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Åren 1965—1970 verkade han som lagstiftningsråd vid justitieministeriets laggranskningsbyrå. Förvaltningsrådet Sjöholms specialgebit är skatterätten. Av hans litterära produktion förtjänar särskilt nämnas arbetet "Företagsbeskattning".

P. L-m

 

"Premières Journées juridiques franco-nordiques" var beteckningen på ett fransk-nordiskt juristkollokvium, som ordnades i Uppsala och Stockholm den 24—27 okt. 1971 av det franska Société de législation comparée och det svenska Samfundet för jämförande rättsforskning. Temat för kollokviet var "skydd för den mänskliga integriteten" från privaträttslig, straffrättslig och offentligrättslig synpunkt. Från fransk sida deltog elva framstående företrädare för Conseil d'Etat och kassationsdomstolen samt de juridiska fakulteterna. Från nordisk sida deltog ett tjugutal jurister från olika områden, flertalet svenskar. Omfattande rapporter, vardera en fransk och en nordisk, från de berörda rättsområdena, förelåg som underlag för arbetet.
    Kollokviet öppnades i Uppsala den 24 oktober 1971 av statsrådet Carl Lidbom. Måndagen den 25 oktober ägnades åt diskussion av ämnets civilrättsliga aspekter. På tisdagen ägde diskussionerna rum i Stockholm, där ett från fransksida synnerligen uppskattat inslag var en redogörelse för JO:s arbete av JO Lundvik och ett besök i JO-ämbetets lokaler; dagen ägnades integritetsskyddet i förhållande till den offentliga förvaltningen, främst med hänsyn till datateknikens införande. Från franskt håll framlades en rapport som återgav Conseil d'Etat's synpunkter på det pågående och tämligen långt framskridna lagstiftningsarbetet inom detta fält. Den nordiska rapporten hade författats av prof. Bent Christensen, Köpenhamn. Kollokviets tredje och sista dag tillbragtes i Uppsala, där ämnets straffrättsliga aspekter dryftades på grundval av rapporter av den även som vältalare och författare bekante förste generaladvokaten vid kassationsdomstolen Lindon samt av generaldirektör H. H. Brydensholt, Köpenhamn, och prof. Alvar Nelson, Uppsala.
    Vid kollokviets avslutningssession i Uppsala inbjöd den franska organisatio-

 

76 Nordiskt och internationelltnens ordförande, avdelningspresidenten vid Conseil d'Etat M. Letourneur, till nya "Journées" i Paris 1973, och från finsk sida uttalades intresse för att svara för nästa nordiska initiativ.
    Storslagen gästfrihet av svenska regeringen, franska ambassaden, Uppsala universitet, Uppsala kommun samt juridiska fakulteterna i Stockholm och Uppsala gav kollokviet en av deltagarna högt uppskattad inramning.

S. S.