Det 26 :e nordiska juristmötet äger rum i Helsingfors den 24—26 augusti 1972. Härvid kommer de nordiska juristmötenas 100-årsjubileum att firas. Mötets program är följande:
    Torsdagen den 24 augusti. Kl. 10.00 Plenarmöte i Finlandiahusets konsertsal med föredrag av professor Bo Palmgren, Finland: "Den nordiska rättsenhetens problem i dag". — Kl. 14.00 Sektionsmöten i Finlandiahuset. A. Fortsatt behandling av ämnet från förmiddagens plenarmöte. (Korreferent professor dr. jur. W. E. von Eyben, Danmark.) B. Behövs legal kontroll av anförtrodda medel på andra områden än dem där sådan kontroll redan förekommer? (Referent høyesterettsadvokat Helge Haavind, Norge. Korreferent landsretssagføorer Kristian Mogensen, Danmark). C. Arbetsfreden som rättsligt problem (Referent professor Folke Schmidt, Sverige. Korreferent højesteretssekretær Sigurdur Lindal, Island). — Kl. 18.00 Helsingfors stad anordnar mottagning för deltagarna jämte medföljande makar i Helsingfors stadshus.
    Fredagen den 25 augusti. Kl. 10.00 Sektionsmöten i Finlandiahuset. A. Juristutbildningen (Referent professor dr. jur. Peter Lødrup, Norge. Korreferent professor Edward Andersson, Finland). B. Reglerandet av mindre förmögenhetsrättsliga tvister (Referent hovrättsrådet Nils Mangård, Sverige. Paneldeltagare landsretspresident E. A. Abitz, Danmark, vicehäradshövding Matti Mäenpää, Finland). C. Effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn i förvaltningen (Referent professor dr. jur. Bent Christensen, Danmark. Korreferent professor Olavi Rytkölä, Finland). — Kl. 14.00 Sektionsmöten i Finlandiahuset. A. Rättshjälpens principer och former (Referent landsretsagfører Niels Kjølbye, Danmark. Korreferent professor Per Olof Ekelöf, Sverige). B. Tillverkares och säljares ansvar för skadebringande egenskaper hos sålda varor (Referent advokat Jørgen Hansen, Danmark. Korreferent højesteretsdommer Magnus Torfason, Island). C. Sanktionssystemet vid mindre lagöverträdelser (Referent professor Inkeri Anttila, Finland. Korreferent sekretær Georg Fr. Rieber-Mohn, Norge). — Kvällen är reserverad för privata bjudningar med de danska, isländska, norska och svenska mötesdeltagarna jämte makar som gäster i finska juristers hem. Som alternativt program anordnas en teaterafton.
    Lördagen den 26 augusti. Kl. 10.00 Plenarmöte i Finlandiahusets konsertsal. Individ, minoritet och statsmakt i den nordiska politiska demokratin (Referent regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige. Korreferent professor dr. jur. Carl August Fleischer, Norge). — Kl. 19.30 Bankett på restaurant Fiskartorpet.
    För medföljande makar anordnas ett särskilt dagsprogram med olika alternativ torsdagen den 24 och fredagen den 25 augusti.
    Anmälningsblanketter och program för mötet skickas till alla medlemmar av de nordiska juristmötena i mitten av februari månad. Jurist som inte f. n. är medlem men som önskar delta i mötet kan erhålla motsvarande handlingar efter hänvändelse till Den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm 2. Styrelsens sekreterare är departementsrådet Anders Knutsson, tel. 763 10 00. A. K.