Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1972 torde vara stiftelsen tillhanda senast den 20 mars 1972 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

Nytt regeringsråd. Kungl. Maj:t har 26 nov. 1971 utnämnt ställföreträdaren för riksdagens ombudsmän, hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Petrén till regeringsråd fr. o. m. 1 jan. 1972.
    Regeringsrådet Petrén är född i Lund 1917. Efter studentexamen 1935 blev han fil. kand. 1937, fil. mag. 1938, pol. mag. 1940 och jur. kand. 1942 i Lund. 1949 blev han jur. dr i Uppsala och samma år docent i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet. Efter notarietjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt blev han 1944 fiskal i Svea hovrätt, 1952 assessor och 1961 hovrättsråd där. Han tjänstgjorde 1947—49 som notarie och sekreterare i riksdagens andra och första lagutskott. Sedan 1952 har han varit sekreterare, sedermera kanslichef, vid Nordiska rådets svenska delegation. Han har haft flera offentliga utredningsuppdrag och bl. a. tillhört besvärssakkunniga och förvaltningsdomstolskommittén. Förutom doktorsavhandlingen, Om offentligrättslig användning av våld mot person, har han gett ut flera skrifter och publicerat uppsatser i företrädesvis stats- och förvaltningsrättsliga ämnen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 okt. 1971 förordnat adv. Jörgen Bengtsson att som expert biträda nordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen,
    29 okt. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Magnus Åkerdahl att vara sekr. i konkurslagskommittén,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lena Ekman att vara bitr. sekr. åt familjelagssakkunniga,
    1 nov. 1971 förordnat chefsrådm. Åke Asp, kronofogden Tord Eneström och kanslichefen Henry Montgomery att biträda konkurslagskommittén som experter,
    10 nov. 1971 tillkallat statssekr. Ove Rainer, tillika ordf., led:a av riksdagen Astrid Bergegren, Arne Gadd, Nils-Eric Gustafsson, Sten Sjöholm och Anders Wijkman samt dep.rådet Sven Andersson och gen.dir. Bo Martinsson att som sakk. utreda behovet av reformer inom kriminalvården m. m., förordnat avd.dir. Vilhelm Karlström och skyddskons. Barbro Schillander-Lundgren att biträda de sakk. som experter samt förordnat t.f. kanslirådet Johan Leche att vara sekr. åt de sakk.,
    19 nov. 1971 förordnat fisk. i Svea hovr. Ulf Widebäck att biträda i dep:t vid handl. av ärenden om nåd i brottmål samt
    3 dec. 1971 förordnat fisk. i hovr. f. Västra Sverige Ger dt Wikstrand att biträda i dep :t.