Symposium angående sjötransport av nukleärt material. Internationella atomenergiorganet (IAEA) och OECD:s atomorgan (ENEA) anordnade under tiden 18—22 juni 1972 i Stockholm ett internationellt symposium angående sjötransport av nukleärt material. Svenska regeringen var värd för symposiet, som ägde rum i Nya riksdagshuset. I symposiet deltog 200 experter. Av deltagarna var 33 svenskar. Ett 30-tal länder samt 7 internationella organisationer var representerade.
    Inför symposiet hade utarbetats ett 30-tal rapporter, som behandlade tekniska, skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga problem i samband med sjötransport av nukleärt material. Bland de tekniska ämnena kan nämnas följande rubriker: "The special problems involved in the maritime carriage of fissile materials", "Description of hazards specific to maritime carriage" och "Application of IAEA safeguards to international carriage". Ett flertal rapporter behandlade verkningarna i försäkringsrättsligt och skadeståndsrättsligt hänseende av den i Bryssel den 17 december 1971 avslutade konventionen angående skadeståndsanvar vid sjötransport av atomsubstanser. Vidare märkes en analys av konflikterna mellan de nukleära konventionerna och gällande konventioner på transporträttens område.
    Samtliga rapporter samt referat av de vid symposiet förda diskussionerna kommer att publiceras genom IAEA:s försorg.

M. J.

Internationella adoptioner. Under senare år har adoptioner med internationell anknytning blivit allt vanligare. Sedan den 1 januari 1972 gäller en ny lagom internationella rättsförhållanden rörande adoption. Lagen innebär bl. a.

 

810 Nordiskt och internationelltatt det inte längre är ett absolut villkor för adoption i Sverige att adoptionen blir gällande också i stat där adoptanten eller barnet är medborgare. Vid prövningen skall dock viss hänsyn tas till lagen i sådan stat liksom i stat till vilken anknytning finns genom hemvist eller på annat sätt. Utländsk myndighets beslut om adoption beträffande den som har anknytning till Sverige kräver också enligt den nya lagen ofta Kungl. Maj:ts godkännande för att bli gällande här.
    Utrikesdepartementet har nyligen gett ut en sammanställning av bestämmelser om adoption i olika länder. Sammanställningen, som har titeln Internationella adoptionsärenden, är försedd med en inledning med redogörelse för bl. a. den nya svenska lagen.

A. K.