Inteckningsreverser som utgjort underlag för ansökan om pantbrev. Bankdirektören Erik Burling har i SvJT 1972 s. 690 skrivit om hur man skall förfara med inteckningsreverser, som utgjort underlag för ansökan om pantbrev enligt 61 § lagen om införande av nya jordabalken. I artikeln efterlyses en rekommendation från domstolsväsendets organisationsnämnd (DON) till inskrivningsmyndigheterna i den fråga som Burling aktualiserat. Jag vill därför påpeka att DON i den nya upplaga av "Handbok för inskrivningsmyndighet" som gavs ut i september 1972 har rekommenderat inskrivningsmyndigheterna att i den angivna situationen återlämna skuldebrevet till ingivaren med påskrift att det upptagits som ansökan om inteckning (avsnitt 9 s. 5).


Gunnar Sönnerhed

 

Nedre justitierevisionen upphör. Först under förarbetena till nya rättegångsbalken synes frågan om nedre justitierevisionens ställning som ett i förhållande till högsta domstolen formellt fristående verk ha tagits upp till bedömande. Utredningar och överväganden som i tiden därefter följde ledde fram till att departementschefen i proposition nr 21 år 1972 föreslog, att nedre revisionen skulle upphöra som självständig myndighet och att dess föredragande- och kansliorganisation skulle inordnas i högsta domstolen. Detta skedde genom lag den 5 maj 1972 (nr 147) om ändring i rättegångsbalken, vilken trädde i kraft den 1 juli samma år. Högsta domstolens ordförande är den samlade organisationens chef, och under honom förestås kansliet av en kanslichef. För beredning och föredragning av målen skall hos högsta domstolen finnas lagfarna revisionssekreterare, vilka utnämnes eller förordnas av Kungl. Maj:t. I övrigt är i stor utsträckning lämnat åt högsta domstolen att själv meddela bestämmelser om kansliets organisation och verksamhet.
    I anledning av förändringen höll nedre revisionen på sin sista verksamhetsdag den 30 juni 1972 högtidligt plenum, till vilket, jämte revisionens ledamöter, verkets samtliga tjänstemän kallats. Närvarande inbjudna gäster var chefen för justitiedepartementet statsrådet Geijer, presidenten i Svea hovrätt Rudholm och högsta domstolens ordförande justitierådet Romanus ävensom högsta domstolens förste kanslichef, hovrättsrådet Lars Wilhelmson, och andra. Nedre revisionens t.f. ordförande, hovrättsrådet Per Hylander, lämnade i högtidstalet en översikt av nedre revisionens utveckling och uppgifter. Justitieministern gav uttryck för erkänsla för nedre revisionens verksamhet och förhoppningar med avseende å det nya kansliet. Justitierådet Romanus framförde

 

Notiser 813ett tack från högsta domstolen till nedre revisionen. Efter plenum hyllades av nedre revisionens ledamöter och tjänstemän förste protokollssekreteraren George Wiklander, som samma dag avgick med pension efter mer än 30 år i verkets tjänst. — Några anteckningar om nedre revisionens historiska bakgrund följer i ett kommande nummer av SvJT.

S. F.