Personalnotiser 815Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    1 sept. 1972 förordnat avd.dir. Vilhelm Karlström att biträda i dep:t,
    8 sept. 1972 förordnat exp.chefen Harriet Stangenberg som sakkunnig med uppdrag att se över delgivningsbestämmelserna m. m.,
    12 sept. 1972 förordnat hovr.ass. Inge Lindqvist som sekr. i köplagsutredningen,
    s. d. förordnat kammaråkl. Stig Jansson att biträda i dep:t,
    22 sept. 1972 förordnat statsrådet Carl Lidbom till ordf. i en kommission för att utreda frågan om åtgärder för förebyggande av politiska våldsdåd, till ledamöter i kommissionen förordnat kabinettssekr. Sverker Åström, utrikesrådet Love Kellberg, rättscheferna Ulf Nordenson och Åke Bouvin, led. av riksdagen Ivar Högström, Astrid Kristenson, Kjell Mattsson och Sven Wedén, rikspolischefen Carl Persson och gen.dir. Kjell Öberg samt förordnat hovr.ass. Åke Ihrfelt till sekr. och hovr.ass. Olof Lundström till bitr. sekr. åt kommissionen samt
    28 sept. 1972 förordnat hovr.ass. Stig Brink att biträda i dep:t fr. o. m. 1 nov. 1972.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    8 sept. 1972 på begäran entledigat just.råden Hugo Digman och Sven Romanus, Digman vid utgången av dec. 1972 och Romanus vid utgången av jan. 1973 samt
    s. d. förordnat just.rådet Sven Edling att fr. o. m. 1 febr. 1973 vara ordf. i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    8 sept. 1972 till reg.rättssekr. i Be 6 förordnat e. reg.rättssekr:a Hans Themptander och Lars Lindquist, adj. led. i kammarrätten i Sthlm Hans Sandberg samt e. reg.rättssekr :a Clas Sundin, Lars Rabe, Kerstin Grimby, Ingrid Rosenberg, Olof Bonnert, Siv Helmer, Hans Kessler och Klas Westling samt
    s. d. förordnat kammarrättsfisk. i kammarrätten i Sthlm Gunnar Rennerfelt och kammarrättsass. i kammarrätten i Gbg Ulf Malmgård att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    8 sept. 1972 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Anders Hedström att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Åke Lundborg att vara byråchef i hovr.,
    s. d. förordnat utnämnde rådm. i Jönköpings tr Nils Ljunggren och avd.dir. i hovr. f. Övre Norrland Per Bylén att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som byråchef i Göta hovr., Ljunggren t. o. m. 31 jan. 1973 och Bylén fr. o. m. 1 febr. 1973,
    29 sept. 1972 till ass. fr. o. m. 1 okt. 1972 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Jan-Eric Sandstedt och Bengt Fredelius, i Göta hovr. fisk. Kjell Nordling, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Hans Regner och Jan Ståhl samt
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Björn Eilard att fr. o. m. 1 dec. 1972 vara ass. i hovr. över Skåne och Blekinge.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    8 sept. 1972 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Stig Egersten att vara lagm. i Sthlms läns västra tr,
    s. d. utnämnt vattenrättsdom. vid Södertörns tr Lennart af Klintberg att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Karlén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Borås tr,
    s. d. utnämnt rådm. på övergångsstat vid Vänersborgs tr Gustav Holst att fr. o. m. 1 nov. 1972 vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Svante Boman att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Karlstads tr,
    22 sept. 1972 förordnat ass. i Svea hovr. Alf Åkesson att inneha långtidsvik.

 

816 Personalnotiserpa en tjänst som rådm. i Sollentuna o. Färentuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Arne Schiratzki att vara rådm. i Solna tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Bertil Freyschuss att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Sthlms tr Bo Carlsson att vara e. rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Sthlms tr Siv Jantze att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Carl Behrman att vara rådm. i Katrineholms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Erik Weman att vara rådm. i Västerås tr samt
    29 sept. 1972 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr fr. o. m. 1 dec. 1972.