SERGE LAZAREFF. Status of military forces under current international law. Leiden 1971. A. W. Sijthoff. 458 s. Hfl. 58,00.

 

Under efterkrigstiden har militära styrkor i stor utsträckning stationerats i främmande länder. Detta har oftast skett inom ramen för multilaterala eller bilaterala försvarspakter. I samband med sådan stationering av trupper i utlandet uppkommer skilda juridiska problem. Skall trupperna vara underkastade hemlandets eller stationeringslandets jurisdiktion? Är hemlandet ansvarigt för skador som orsakas genom truppernas verksamhet?
    Förf. inleder förevarande bok med att i korthet redogöra för de lösningar

Litteraturnotiser 145som valts i olika avtal om stationering av trupper. Huvuddelen av boken ägnas emellertid åt en genomgång av den mellan NATO-staterna år 1951 ingångna överenskommelsen om deras truppers status (Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces). De lösningar av jurisdiktions- och ansvarsfrågorna som har valts i denna överenskommelse innebär en kompromiss mellan olika intressen och kan väntas få betydelse som modell för framtida överenskommelser om stationering av trupper och för utvecklingen av den internationella rätten på detta område. Det måste därför hälsas med tillfredsställelse att förf. genom denna bok åstadkommit en grundlig och sakkunnig kommentar till bestämmelserna i den överenskommelse som gäller inom NATO.
 

H. D-s