Scandinavian Studies in Law 1972. Edited by Folke Schmidt. Volume 16. Sthlm 1972. Almqvist & Wiksell. 326 s. 
Behovet av information om nordiska rättsförhållanden på främmande språk har under senare år blivit allt större, och Scandinavian Studies in Law är utan tvivel en viktig källa till sådan information.
    Den sextonde årgången av denna skrift har nu utkommit. Den innehåller ett par intressanta uppsatser om judiciell kontroll över förvaltningen, nämligen Edward Anderssons Appeal against Council of State and Ministry Decisions in Finland och Ole Westerbergs Judicial Review of Administrative Decisions. En liknande uppsats om danska förhållanden publicerades i den femtonde årgången. Kanske kan man hoppas att i en följande årgång få läsa en norsk uppsats i samma ämne?
    Till de vägande bidragen hör också Jan Hellners utmärkta översiktsartikel Social Insurance and Tort Liability in Sweden. Mera speciella civilrättsliga ämnen behandlas av Bernhard Gomard i Shareholders' Agreements in Danish Law och av Kaarlo Sarkko i The Employee's Responsibility for Industrial Actions: a Study of Finnish Law.
    Ett par uppsatser behandlar rättshistoriska ämnen, nämligen Gösta Åqvists Inheritance and Gifts in some Medieval Laws och Ole Fengers The Danelaw and the Danish Law: Anglo-Scandinavian Legal Relations during the Viking Period, och Alexander Peczenik uppehåller sig vid ett par av den allmänna rättslärans klassiska ämnen i uppsatsen The Concept "Valid Law".
    Två bidrag har en mera internationellrättslig prägel. Några av den internationella konkurrensrättens problem behandlas av Fr. Fr. Gundersen i Public Enterprises as a Restraint of International Competition, och Jacob W. F. Sundberg knyter några personliga reflexioner kring 1970 års Haag-konferen som flygkapning i The Wisdom of Treaty Making: a Glance at the Machinery behind the Production of Law-Making Treaties and a Case Study of the Hague Hijacking Conference of 1970.
 

H. D-s

 

E. G. WESTMAN. Rättsliga spörsmål vid eldistribution. Praktikfall åren 1956— 1970. Utg. av Svenska Elverksföreningen. Sthlm 1971. 168 s. Kr. 40,00.

 

Stadsjuristen E. G. Westman, författare till den senast år 1962 utkomna boken Elverksjuridik, har i detta nya arbete sammanställt ett urval utlåtanden som han under en femtonårsperiod avgivit i olika frågor rörande elverkens rättsliga förhållanden. Huvuddelen av utlåtandena avser rättsförhållandet mellan elverken och deras abonnenter — t. ex. frågor om ansvar för skada genom elström i olika fall, frågor om betalningsskyldighet för elförbrukning och om elverks rätt att stänga av elleveransen i skilda fall — men utrymme har även beretts vissa andra rättsliga frågor på området, bl. a. om skadestånd och kostnads ansvar med anknytning till elledningar och om förhållandet mellan elverken och antagna installatörer. Ett klargörande förord underlättar läsningen av praktikfallsamlingen för den på rättsområdet obevandrade.
 

O. B.