Justitiedepartementets huvudtitel för budgetåret 1973/74. För nästa budgetår föreslås utgifterna inom departementets område öka med 360 milj. kr. till 2 658,8 milj. kr. Medel beräknas för sammanlagt 470 nya tjänster.
    I propositionen upplyses, att den preliminära statistiken för andra halvåret 1971 och de tio första månaderna 1972 visar en minskning, särskilt påtaglig i Stockholm och Göteborg, av antalet brottsbalksbrott som kommit till polisens kännedom. Det bedöms dock såsom för tidigt att avgöra huruvida detta är en början till en vikande trend i jämförelse med den successiva ökningen av antalet kända brottsbalksbrott under 1960-talet. Antalet rån, särskilt mot banker, posten och butiker, har ökat medan däremot checkbedrägerierna har minskat betydligt.
    Inom polisväsendet, på vilket belöper betydligt mer än hälften av de totala utgifterna inom departementets område, skall de senaste årens rationaliseringsarbete och resursförstärkning fortsätta. Anslagen ökar enligt förslag i propositionen med drygt 200 milj. kr. till omkring 1 500 milj. kr. Sammanlagt 218 nya tjänster, av vilka 165 är polistjänster, inrättas och de flesta placeras i Stockholm, Göteborg och Malmö.
    Sju nya åklagartjänster tillförs åklagardistrikten i Sollentuna, Uppsala, Mölndal, Borås, Köping, Luleå och Handen. Skara åklagardistrikt föreslås sammanföras med Linköpings.
    Domstolarna får 88 nya tjänster, de flesta på tingsrätterna. I var och en av Södertörns, Eskilstuna, Västerås och Linköpings tingsrätter inrättas en tjänst för rådman, tillika avdelningsordförande, i Eskilstuna och Linköping i utbyte mot tjänster för rådman. Nya rådmanstjänster inrättas i Stockholms läns västra, Svartlösa, Södertälje, Södertörns, Södra Roslags, Eslövs och Trollhättans tingsrätter medan rådmanstjänsten i Sollefteå dras in. Antalet tingsrätter, för närvarande 104, kommer att från och med den 1 januari 1974 minskas med högst sju. Flera propositioner med förslag till lagstiftning av betydelse för domstolsväsendet aviseras i statsverkspropositionen, bland dem proposition med förslag om förenklad rättegång i tvistemål där tvisteföremålet har ett begränsat värde och propositioner med förslag till organisation av rättshjälpsmyndigheter och allmänna advokatbyråer samt förslag till lagstiftning om inskrivningsregister för inskrivningsväsendet enligt jordabalken. Inskrivningsregistret är avsett att ingå som del i en databank med uppgifter om fastigheter i vissa delar av landet. I statsverkspropositionen föreslås riktlinjer för driften av databanken.
    Kriminalvårdsberedningen föreslog i höstas i sitt betänkande Kriminalvård (SOU 1972: 64) en omfattande reform av kriminalvårdens organisation och verksamhet. För frivårdens del föreslogs såväl väsentliga förändringar av ar-

266 Notiserbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning som betydande resursförstärkningar (omkring 360 nya tjänster under de närmaste fem åren). Vidare föreslogs ändrad regional indelning och ett nytt anstaltssystem, byggt på ett mindre antal riksanstalter för mera svårbehandlade och för sådana som tas in på anstalter huvudsakligen av allmänpreventiva skäl, samt i övrigt mindre lokala anstalter. Det fortsatta anstaltsbyggandet föreslogs bli inriktat på uppförande av mindre lokalanstalter samt om- och tillbyggnad av mindre anstalter medan uppförandet av stora anstalter föreslogs skola helt upphöra. Statsverkspropositionen behandlar i ett omfattande avsnitt riktlinjer för reformarbetet inom kriminalvården i huvudsaklig överensstämmelse med beredningens förslag. För budgetåret 1973/74 föreslås för frivårdens räkning omkring 100 och för anstalternas 40 nya tjänster.
 

O. B.