Kommittéer. Enligt 1973 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1972, nämligen fångvårdens byggnadskommitté (ordf. red. B. Andersson; Ds Ju 1972: 17), sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh; SOU 1971:90 samt 1972: 10 och 51), utredningen angående fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. hovrättspres. K. Sidenbladh; SOU 1972: 24), domstolskommittén (ordf. f. d. justitierådet B. Hult; SOU 1972: 22, SvJT 1972 s. 392), trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson; SOU 1972: 70—72 samt Ds Ju 1972: 31), kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. f. d. justitierådet S. Romanus; SOU 1972: 88), grundlagberedningen (ordf. f. d. landshövdingen V. Åman; SOU 1972: 15—18, SvJT 1972 s. 389), utredningen om ledningsrätt (ordf. f. d. landshövdingen B. Fallenius; SOU 1972: 57), grustäktskommittén (ordf. hovrättsrådet A. Hedström; SOU 1972: 46, SvJT 1972 s. 713), utredningen om regeringsrättens kansliorganisation m. m. (exp.chefen Harriet Stangenberg; Ds Ju 1972: 10), utredningen rörande ersättning för oriktiga frihetsberövanden (f. d. justitierådet G. Lind; SOU 1972: 73, SvJT 1972 s. 811), barnavårdsmannautredningen (lagmannen T. Sverne; SOU 1972: 65), 1971 års partistödsutredning (ordf. landshövdingen H. Mehr; SOU 1972: 62), arbetsgruppen för framtidsforskning (ordf. statsrådet Alva Myrdal; SOU 1972: 59 samt Ds Ju 1972: 24—28), kriminalvårdsberedningen (ordf. statssekr. O. Rainer; SOU 1972: 64) samt kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd med internationell bakgrund (ordf. statsrådet C. Lidbom; Ds Ju 1972: 35, SvJT 1973 s. 93).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1973 års ingång inhämtas bl. a. följande.
    Delbetänkanden och liknande har avgetts av 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten; SOU 1972: 76, SvJT 1973 s. 92), köplagsutredningen (f. d. justitierådet Hj. Karlgren t. o. m. 3 maj 1972 och prof. J. Hellner; SOU 1972: 28, SvJT 1972 s. 498), skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi; SOU 1972: 12), utredningen om författningspublicering m. m. (ordf. regeringsrådet G. Ericsson; Ds Ju 1972: 7), vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen; SOU 1972: 14), offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson; SOU 1972:47, SvJT 1972 s. 708), kreditupplysningsutredningen (ordf. landshövdingen E. Westerlind; SOU 1972: 79), familjelagssak-

Notiser 267kunniga (ordf. regeringsrådet E. Hellner t. o. m. 30 juni 1972 och hovrättspres. B. Kjellin fr.o.m. 1 juli 1972; SOU 1972:41, SvJT 1972 s. 613), massmedieutredningen (ordf. f. d. justitierådet S. Romanus; SOU 1972: 49, SvJT 1972 s. 711) samt utredningen angående polisen i Stockholm (exp.chefen I. Gullnäs; Ds Ju 1972: 19 och 33).
    Följande kommittéer och sakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1973, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar, för passningsutredningen (organisationsdir. H. Wihlborg), 1963 års brottmålsutredning (f. d. borgmästaren Y. Kristensson), kreditupplysningsutredningen, förvandlingsstraff utredningen (justitierådet N. Mannerfelt), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. statssekr. O. Rainer), 1971 års utredning om bokföringslagstiftningen (ordf. hovrättsrådet E. Borglund), domkretsutredningen för Stockholms län (ordf. länsöverdir. T. Nyqvist), utredningen angående polisen i Stockholm, utredningen angående inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (hovrättsrådet C. Rune), utredningen om överinstans till fastighetsdomstol (hovrättslagmannen L. Persson) samt sakk. med uppdrag att se över delgivningsbestämmelserna m. m. (exp.chefen Harriet Stangenberg).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1973 förutses av nordiska straffrättskommittén (svensk sakk. riksåklagaren H. Romander), köplagsutredningen, sakk. angående lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O. Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagmannen B. Widegren), integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), ämbetsansvarskommittén (ordf. hovrättspres. S. Rudholm), skadeståndskommittén, tillsynsutredningen (organisationsdir. H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. exp.chefen I. Gullnäs), utredningen om författningspublicering, som avser att under 1973 avge delbetänkande om förvaltningsmyndigheternas författningspublikation, vattenlagsutredningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, familjelagssakkunniga, generalklausulutredningen (prof. J. Hellner), massmedieutredningen, nordiska upphovsrättskommittén (ordf. för de svenska sakk. justitierådet T. Hesser), åtalsrättskommittén (ordf. justitierådet N. Mannerfelt), kreditköpkommittén (ordf. f. d. justitierådet P. Westerlind), konkurslagskommittén (ordf. hovrättsrådet B. Rydin), som avser att under år 1973 avge delbetänkande om förenklat konkursförfarande m. m., 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (ordf. f. d. justitieombudsmannen A. Bexelius), sexualbrottsutredningen (ordf. hovrättspres. B. Kjellin), utredningen angående ny lagstiftning om befordran med järnväg (ordf. hovrättsrådet Å. Weidstam), sakk. för översyn av namnlagen (justitierådet O. Höglund), konsumenttjänstutredningen (bitr. prof. U. Bernitz), 1972 års domarutredning (ordf. lagmannen C.-A. Spak) samt utredningen angående företagsinteckning (hovrättsrådet C. Rune).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.

 

 

Utrikesdepartementet. Delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig (ordf. statsrådet Alva Myrdal) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1973.

268 NotiserFörsvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldir. R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1973.

 

Socialdepartementet. Pensionsålderskommittén (ordf. pres. L. Granqvist) beräknar att slutföra sitt arbete under 1973. Socialutredningen (ordf. landshövdingen Th. Andersson), samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk (ordf. statsrådet C. Lidbom), arbetsmiljöutredningen (ordf. generaldir. G. Danielson; delbetänkande SOU 1972: 86) och yrkesskadeförsäkringskommittén (ordf. generaldir. Y. Samuelsson; delbetänkande Ds S 1972: 3) beräknas fortsätta arbetet hela 1973.

 

Kommunikationsdepartementet. Arbetet har slutförts av utredningen angående befordran av farligt gods på väg m.m. (ordf. hovrättsrådet N. Mangård; Ds K 1972: 5), svävarfartsutredningen (ordf. f. d. borgmästaren G. Wilkens; SOU 1972: 21), utredningen om oljeledningar (f. d. landshövdingen B. Fallenius; SOU 1972: 58) och körkortsutredningen (dir. R. Hermansson; SOU 1972: 5). Fortsatt utredningsarbete hela 1973 förutses av 1969 års vägutredning (ordf. regeringsrådet V. Körlof), leasingutredningen (exp.chefen Böret Palm) och utredningen för översyn av lagstiftningen om arbets- och vilotid i vägtrafik (ordf. regeringsrådet B. Hamdahl).

 

Finansdepartementet. Fondbörsutredningen (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff), utredningen om representation för de anställda i bankinstitutens styrelser (ordf. f. d. generaldir. K. Wulff) samt styrelserepresentationsutredningen (ordf. generaldir. K.-L. Uggla) beräknas avsluta sitt arbete under 1973. Fortsatt arbete hela året förutses av förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. A. Aldestam), hemvistsakkunniga (ordf. överdir. Kj. Edström) och datasamordningskommittén (ordf. dir. R. Hermansson).

 

Utbildningsdepartementet. Arbetet har slutförts av 1968 års beredning av stat och kyrka (ordf. statsrådet Alva Myrdal; SOU 1972:36—38 samt Ds U 1972: 5—8 och 12). Sakk. för förhandling om avtalsreglering, av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) fortsätter sitt arbete hela 1973.

 

Jordbruksdepartementet. Naturvårdskommittén (ordf. red. G. Karlsson) beräknas fortsätta sitt arbete hela 1973.

 

Handelsdepartementet. Patentpolicykommittén (ordf. generaldir. G. Borggård) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1973.

 

Inrikesdepartementet. Arbetet har slutförts av utlänningsutredningen (ordf. justitiekanslern B. Lännergren; SOU 1972: 84—85 samt Ds In 1972: 20) och utredningen om förhandlingsrätt för arbetstagarorganisation beträffande pensionerade medlemmar (f. d. generaldir. E. Bexelius; SOU 1972:33). Saneringsutredningen (ordf. generaldir. B. Sännås) och utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. f. d. landshövdingen V. Åman) beräknas avsluta sitt arbete under 1973. Arbetsrättskommittén (ordf. landshövdingen K. Nordgren) förutser fortsatt utredningsarbete under hela 1973.

Notiser 269Civildepartementet. Fortsatt utredningsarbete under hela 1973 förutses av bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén), nordiska kommunalrättskommittén (exp.chefen C.G. Källner) och utredningen rörande lagteknisk översyn av kommunallagarna m. m. (regeringsrådet S. Nordlund).
 

O. B.