Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för 1972 utvisar att den markanta ökning av antalet klagomål som inträdde under 1971 inte var en engångsföreteelse. Ungefär samma antal klagomål — 3187 stycken — anhängiggjordes nämligen under 1972. Härtill kommer 357 nya ärenden som togs upp på JO:s eget initiativ med anledning av iakttagelser vid inspektioner eller på grund av uppgifter i tidningsartiklar. Under 1972 avgjordes 3 738 ärenden, och någon ökning av balansen inträdde därför inte under året.
    Åtal anhängiggjordes endast i fem fall. I en promemoria som är bilagd ämbetsberättelsen redogör Gustaf Petrén för hur åtalsfrekvensen i de av JO behandlade ärendena sedan seklets början sjunkit så kraftigt att åtalen nästan helt upphört. Petrén framhåller att JO härigenom övergått från att vara en åtalsinstans till att bli en självständig tolkningsinstans, och han pekar på vissa olägenheter som är förknippade med denna utveckling.
    Endast några få ärenden rörande domstolsväsendet behandlas i ämbetsberättelsen. Några referat gäller polisens verksamhet; bl. a. återges den utredning om säkerhetspolisens verksamhet som JO gjorde i anslutning till händelserna vid den s. k. värnpliktsriksdagen i Örebro i mars 1972.
    En betydande del av ämbetsberättelsen ägnas åt kriminalvården. Bl. a. behandlas frågor om de intagnas rättsliga handlingsförmåga, brevcensur och telefonavlyssning på fångvårdsanstalt samt besök av underårig på sådan anstalt.
    I berättelsen berörs också vissa frågor om den framtida inriktningen av barna- och ungdomsvården samt om behandlingen av psykiskt avvikande på ett psykopatsjukhus. Som vanligt har JO också haft att ta ställning till många olika frågor om offentlighet och sekretess; i ett fall beslöts om åtal mot en domprost som vägrat utlämna vissa uppgifter ur kyrkoböckerna.
    Flera ärenden föranleddes av tjänstemannakonflikten inom den statliga sektorn under våren 1971. Bl. a. uppmärksammade JO frågan om tjänstemäns neutralitet i arbetskonflikt. I en framställning till Kungl. Maj:t förordade JO att frågan om klargörande bestämmelser på detta område skulle upptas till övervägande.
    Till slut kan nämnas att ämbetsberättelsen också innehåller texten till den nya arbetsordning som justitieombudsmännen antog den 9 juni 1972.
 

H. D-s

 

Dödsfall 

Karl Axel Bertil Koch avled 26 aug. 1972. Han var född i Falköping 16 juni 1905, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1926. Han blev fiskal  iSvea hovrätt 1932, hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland 1940 samt häradshövding i Orusts och Tjörns (sedermera Orusts, Tjörns och Inlands) domsaga 1944.