LÉONTIN-JEAN CONSTANTINESCO. Traité de droit comparé. Tome I. Introduction au droit comparé. Paris 1972. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 243 s. Fr. 35,00.

 

Förevarande arbete är den första delen i en planerad trilogi över den komparativa rätten. Denna första del innehåller en mängd teoretiska funderingar kring den jämförande rättsforskningen och dess natur. Förf. anser denna forskning ha stor betydelse, när det gäller att anpassa den statiska rätten till det dynamiska skeendet i dagens värld eller, med förf:s sofistikerade terminologi, "remplacer la perspective ptolémaÏque par celle copernicécnne". Förf. ägnar också många sidor åt den subtila frågan om den jämförande rättsforskningen är en metod eller en vetenskap. Själv är han beredd att tillerkänna den rangen av en självständig vetenskaplig disciplin.
    Särskilt intresse tilldrar sig emellertid det avsnitt där förf. redogör för den historiska utvecklingen från Grotius, Leibniz och Montesquieu till våra dagar. Förf. har här på drygt hundra sidor skrivit den komparativa rättens historia.
 

H. D-s

 

 

 

 

RAYMOND BARRAINE. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris 1972. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 232 s. Fr. 15,00.

 

Förevarande arbete är en kortfattad handbok i fransk statsrätt. I ett historiskt avsnitt redogöres för det huvudsakliga innehållet i de många författningar som sett dagen i Frankrike sedan revolutionen. Särskilt utförligt redovisas 1946 års författning och den nu gällande författningen av 1958. Boken är i första hand avsedd som en repetitionskurs för franska studenter men kan vara en nyttig introduktion för envar som intresserar sig för de konstitutionella förhållandena i Frankrike.
 

H. D-s