351Nytt justitieråd. Kungl. Maj:t har 23 febr. 1973 utnämnt professorn i civilrätt vid Uppsala universitet Henrik Hessler till justitieråd fr. o. m. 1 april 1973.
    Justitierådet Hessler är född i Stockholm 1918 och blev jur. kand. vid Stockholms högskola 1941. Efter tingstjänstgöring vid Sollentuna och Färentuna domsaga 1942—1944 förordnades han till extra fiskal i Svea hovrätt 1945. Han blev jur. lic. vid Stockholms högskola 1952, disputerade för juris doktorsgrad där samma år, tjänstgjorde som docent i civilrätt vid högskolan 1952—1955 och utnämndes till professor i civilrätt vid Uppsala universitet 1955. Han var sekr. i 1947 års insynskommitté 1947—1949, expert i obligationsteknikkommittén 1966—1969, ledamot av fondbörsutredningen 1966—1971 och är expert där sedan 1972 och sakkunnig hos lagberedningen sedan 1964. Som särskilt tillkallad utredningsman har han (tills. m. S. Strömholm) 1965 avgivit betänkande angående godtrosförvärv av lösöre. Utöver doktorsavhandlingen Om stiftelser (1952) har han publicerat Obehöriga förfaranden med värdepapper (1958), Riksgäldskontorets förvaringsbevis och certifikat (1962) samt några kompendier och ett antal artiklar i tidskrifter och samlingsverk.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    23 febr. 1973 förordnat kanslirådet i dep:t Lars-Olov Hillerudh att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kansliråden i dep:t Johan Leche och Gösta Welander att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Karin Ringberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har
    23 febr. 1973 förordnat överdir. Helmer Wallner att biträda i dep:t samt
    5 mars 1973 förordnat prof. Bo Gerle och led. av riksdagen Elvy Olsson att vara experter i utredningen om översyn av lagstiftningen om sterilisering.
    Statsrådet Lidbom har
    23 febr. 1973 förordnat överdir. Helmer Wallner som sakk. med uppdrag att verkställa utredning rörande lagstiftning om allmänna värmeanläggningar,
    5 mars 1973 förordnat rev. sekr. Brit-Marie Ericsson att vara sekr. åt den sakk. för översyn av namnlagen samt
    8 mars 1973 förordnat hyresrådet Ulf Gad att vara ordf. i utredning rörande överprövning av hyresnämnds avgörande, som sakk. i utredn. förordnat dir. Folke Berg, hovr.ass. Lars Didónn, dir. Sven Jansson och adv. Gösta Järtelius, till expert förordnat byråchefen Hans-Åke Wängberg samt till utredningens sekr. förordnat hovr.ass. Lars-Göran Åsbring.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 16 febr. 1973 tillkallat rådm. Anders Nordenadier, kammarrättsrådet Sten Bergh, led. av riksdagen Olof Johansson, kanslirådet Gösta Welander och led. av riksdagen Olle Westberg som sakk. med uppdrag att utreda frågan om regler om kvarstad, skingringsförbud m. m. i skatteprocessen samt utsett Nordenadier att vara ordf.

 

Civildepartementet. Dep.chefen har 23 febr. förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Hedman att vara sekr. åt bygglagutredningen.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    2 mars 1973 förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Per Östlin att vara e.o. rev.sekr.,

352 Personalnotiser    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. jur. dr Gillis Erenius och ass. i Göta hovr. Sven-Ivar Forss att vara e. rev.sekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i Sunne tr Johan Falkman att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.