Comparative law of matrimonial property. Edited by Albert Kiralfy. Leiden 1972. A. W. Sijthoff. X + 258 s.

 

Det är inte bara i de nordiska länderna som äktenskapsrätten för närvarande ägnas stor uppmärksamhet. Också på kontinenten och i England pågår lagstiftningsarbete och samhällsdebatt på området, och i stort sett är utvecklingen där densamma, låt vara att utgångspunkterna kan vara rätt olika skilda länder emellan och, att samhällsutvecklingen och lagstiftningen kan ha kommit olika långt. I första hand är det det principiella erkännandet av makarnas likställighet som påkallat ändringar i den äktenskapsrättsliga förmögenhetsordningen men även den på sina håll fortgående utvecklingen mot lättnader i skilsmässoreglerna har börjat skjuta tyngdpunkten i lagstiftningen över från de personliga relationerna makarna emellan till de ekonomiska.
    I augusti 1968 hölls i Luxemburg ett symposium över ämnet "L'Emancipation de la Femme Mariée et sa Position Patrimoniale dans le Mariage". Vid detta symposium lämnade företrädare för Belgien-Holland, Frankrike, Tyskland (Väst- och Öst-), England och Italien redogörelser för sina länders lagstiftning rörande äktenskapets förmögenhetsordning. Dessa redogörelser har nu förts fram till läget vid mitten av 1971 och samlats i föreliggande volym. Arbetet riktar sig i främsta rummet till studerande och praktiskt verksamma jurister inom gemensamma marknadens länder som till följd av ökande migration och giftermål över gränserna har anledning att ta del av varandras för-

Litteraturnotiser 413mögenhetsordningar. Också för svenska läsare utgör boken ett värdefullt hjälpmedel att finna huvudlinjerna i de berörda ländernas lagstiftning på området.
 

L.T.