Atypisk ombudsman i Frankrike
Rubriken är egentligen orättvis. Det ämbete som i Frankrike skapats genom "Loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur" är visserligen konstruerat efter förebild av den brittiske Parliamentary Commissioner for Administration (PCA) och Le Médiateur skall liksom denne inte motta klagomål direkt från enskilda utan endast genom förmedling av parlamentsledamöter. Och han skall inte väljas av parlamentet utan tillsättas av regeringen. Men han har i lagen tillförsäkrats en alldeles självständig och oberoende ställning under sin mandatperiod, som skall vara sex år och inte kunna förnyas. Medan PCA skall ingripa mot "maladministration", har kontrollföremålet i den franska lagen beskrivits på ett med JO:s uppgifter mer överensstämmande sätt. Le Médiateur skall sålunda pröva klagomål över att "un organisme n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer". Närmare preciserad är inte uppgiften vilket betyder att ämbetsinnehavaren efter eget omdöme får sovra och bestämma vad som skall tas upp och vad som skall avvisas. Uppenbarligen måste det bli fråga om en mycket sträng sovring om ämbetet inte skall drunkna i klagomålsfloden.
    Ett länge övertygande argument mot inrättande av en kontrollinstans av ombudsmannakaraktär i Frankrike var att en sådan inte gick att förena med förvaltningsrättskipningen såsom den är uppbyggd med Conseil d'Etat som högsta domstol. I lagen har kollisionsfrågan lösts så att Le Médiateur förbjudits att ingripa i varje förfarande inför domstol och inte får ifrågasätta riktigheten av ett domstolsavgörande.
    Huvuduppgiften för Le Médiateur blir att undersöka och utreda. Till den ändan har han fått rätt att ta del av alla akter och handlingar hos myndigheterna som han anser sig behöva utom de allra hemligaste som rör försvaret, den inre säkerheten och utrikespolitiken. Tjänstemännen har ålagts att besvara hans frågor och inställa sig för förhör när det påkallas. Le Médiateur förutsätts i främsta rummet verka verbalt. När han finner klagomål befogade skall han meddela de rekommendationer som han finner lämpliga för tillrättaläggande av saken. Han skall också i förekommande fall begagna tillfället att framlägga förslag som syftar till en förbättring av förvaltningen. Han har emellertid dessutom tillagts befogenhet att ta initiativet till disciplinärt eller motsvarande förfarande mot den ansvarige tjänstemannen.
    Liksom PCA, JO och flertalet ombudsmän i övrigt världen över skall Le Médiateur författa och av trycket utge en årlig ämbetsberättelse. Den skall ställas till republikens president och till parlamentet.
    Till förste innehavare av ämbetet har utsetts den 82-årige Antoine Pinay, känd som konseljpresident och minister på olika poster i en rad regeringar under åren 1949—1960. I en intervju har han förklarat sig uppfatta sin

 

28—733005. Svensk Juristtidning 1973

434 Atypisk ombudsman i Frankrikeuppgift så att hans medarbetare (ett femtontal personer) skall utreda sakerna och han själv skall vara "un juge chargé simplement d'arbitrer" och att han skall arbeta "d'une facon presque artisanale". Säkert kommer det att behövas skickligt handlag för att genom ett så litet ensamt ämbete uträtta något i Frankrikes mastodontiska förvaltning.
 

Bertil Wennergren