Betänkande med förslag om åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Den i början av året av justitieministern tillsatta parlamentariska kommissionen med uppgift att föreslå åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen (se SvJT 1973 s. 173) har efter ett par månaders arbete framlagt sitt betänkande. I detta framhålles inledningsvis, att den tid som stått till kommissionens förfogande inte har tillåtit några mera omfattande analyser av brottslighetens uppkomst och förändringar eller några mera övergripande kriminalpolitiska överväganden; förslagen begränsas till vad som har har varit möjligt att arbeta fram när det gäller konkreta åtgärder för att komma till rätta med de rådande förhållandena. Det har främst varit fråga om att fullfölja den del av kriminalpolitiken, som syftar till att förstärka den direkta brottsförebyggande och den brottsbekämpande verksamheten, i första hand genom förstärkning och effektivisering av polisverksamheten. Men kommissionen betonar också vikten av att kombinera denna verksamhet med skilda åtgärder, som syftar till att lösa de bakomliggande sociala problemen, och tar mot bakgrund härav upp vissa frågor som rör förstärkta sociala insatser.
    Polisväsendet bör enligt kommissionen tillföras betydande personalförstärkningar inom samtliga verksamhetsgrenar. I all synnerhet behövs förstärkningar för övervakningsverksamhet. I denna del grundar kommissionen sina förslag bl. a. på bedömningar som har gjorts i det löpande budget- och planeringsarbetet och på särskilda överväganden om de faktiska möjligheterna att rekrytera personal. Kommissionens förslag är att polisväsendet under de kommande tre åren tillförs 1 200 polismanstjänster och omkring 480 tjänster för annan personal, i synnerhet kvalificerad biträdespersonal som skall kunna från polismännen övertaga arbetsuppgifter för vilka inte krävs polisutbildning. Vidare föreslår kommissionen att en särskild utredning tillsätts med uppgift att föreslå åtgärder för att komma till rätta med den besvärande höga personalomsättningen inom poliskåren. Skilda rekryteringsfrämjande åtgärder och åtgärder i syfte att ytterligare förbättra förhållandet mellan polisen och allmänheten

Notiser 437ingår också bland förslagen. De förstärkta sociala insatserna avser främst statsbidrag till kommunerna för social jourverksamhet — i syfte bl. a. att beträffande personer, som tillfälligt omhändertagits av polisen, möjliggöra omedelbar utredning om personliga levnadsförhållanden och åtgärder när den omhändertagne är i trängande behov av hjälp eller stöd från samhällets sida — samt för vårdcentraler och behandlingshem för narkotikamissbrukare liksom bidrag till fortsatt försöksverksamhet med särskilda vårdformer för sådana missbrukare.
    Kommissionen föreslår härjämte en särskild lag om tillfälligt omhändertagande. De väsentligaste nyheterna i denna i förhållande till gällande rätt är att föreskrifter ges om hur den tid som omhändertagandet varar skall användas, att den längsta tiden för frihetsberövandet blir närmare reglerad samt att polisen får möjlighet att flytta minderåriga från skadliga eller farliga miljöer. Ökningen av viss grövre brottslighet, i synnerhet rån och annan våldsbrottslighet, föranleder särskilda förslag vid sidan av vad som föreslås till förstärkning av polisens resurser. Kommissionen betonar, att ökade säkerhetsåtgärder måste vidtas av bankerna och postverket för att förhindra bank- och postrån. Därför föreslår kommissionen att bankinspektionen får en uttrycklig rätt att meddela föreskrifter om brottsförebyggande åtgärder samt att Kungl. Maj:t utfärdar föreskrifter rörande postlokalerna. För att komma till rätta med den brottslighet, som förekommer i anslutning till sexklubbar och poseringsateljéer, föreslås bestämmelse att pornografiska föreställningar inte får ges utan tillstånd av polismyndigheten. Kommissionen avvisar däremot tanken på förbud mot sådana föreställningar och på förbud mot reklam för hithörande verksamhet.
    I mitten av april har proposition avgivits i överensstämmelse med kommissionens förslag.
 

O. B.