Översyn av reglerna om hemförsäljning m. m. Statsrådet Lidbom har tillkallat sakkunniga med uppgift att se över reglerna om hemförsäljning m. m. Beslutet har sin grund bl. a. i en skrivelse från konsumentombudsmannen (KO), vari denne redovisat sina erfarenheter från tillämpningen av lagen (1971: 238) om hemförsäljning m. m. samt i anslutning därtill föreslagit att ytterligare åtgärder vidtas för att bereda konsumenterna skydd. Enligt KO är kunskapen om hemförsäljningslagen inom näringslivet och bland allmänheten numera tämligen god. Erfarenheterna visar också att lagen efterlevs lojalt av de flesta företag som bedriver hemförsäljning. Det finns dock företag som på olika sätt medvetet kringgår lagen. Enligt KO är den civilrättsliga ogiltighetspåföljden enligt lagen ibland otillräcklig från skyddssynpunkt. Mot denna bakgrund är enligt direktiven en huvuduppgift för de sakkunniga att överväga åtgärder för att göra skyddet för konsumenterna effektivare. Ett alternativ vore att straffsanktionera lagens regler om formerna för ingående av avtal och ett annat att förbjuda näringsidkare, som systematiskt åsidosätter lagens regler, att i fortsättningen bedriva hemförsäljning. I de sakkunnigas uppdrag ingår vidare att undersöka möjligheterna att skapa ett bättre konsumentskydd vid telefonförsäljning — genom anpassning av hemförsäljningslagens regler till sådan försäljning, genom en näringsrättslig reglering av samma art som den, vilken enligt det nyss sagda skall övervägas i fråga om hemförsäljning, eller på annat lämpligt sätt. Att reglering av telefonförsäljningen skall övervägas har sin grund

438 Notiseri att enligt KO:s erfarenheter denna försäljningsform har ökat i omfattning efter hemförsäljningslagens tillkomst och inte sällan missbrukas. Däremot har KO inte funnit något som tyder på att hemförsäljning mot kontant betalning, vilken f. n. inte omfattas av lagen, har skett i former som är till konsumenternas nackdel. De sakkunniga skall emellertid i samband med sin allmänna översyn av lagen ta upp till omprövning frågan om dess tillämplighet på kontantköp. Slutligen ingår i de sakkunnigas uppdrag att pröva frågan om tvingande lagstiftning angående rätt för köpare vid konsumentköp att återlämna den köpta varan.
 

O. B.