Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1972 till 111 539: 03. Därav var 15 000: — placerade i statsobligationer, 84 164: — i aktier och 12 375: 03 i bank. Nettoavkastningen under år 1972 uppgick till 5 259: 35. Från fonden utdelades under året 3 200: —.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1919 s. 401.
 

H. D-s

 

Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 14 mars 1973. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1972 17 420: 75. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 296 523: 87. Av detta belopp redovisades 196 520: 25 på aktiers och förlagslåns konto, 24 051: 92 på kapitalräkningskonto, 970: 79 på checkräknings konto, 14 980: 91 på notariat konto och 60 000: — på utlämnade låns konto. Tillgångarna fördelar sig med 202 179: 12 på grundfonden och 22 344: 75 på dispositionsfonden, varjämte 72 000: —har tillförts beviljade anslags konto.
    Under år 1972 fattades beslut om utdelning från fonden av 13 379: —, varjämte styrelsen beslöt att avsätta 50 000: — till särskilt ändamål.
    Revisionen av 1972 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Vid årssammanträdet den 14 mars 1973 beslöt styrelsen ändra 1 § i fondens stadgar, vilken härigenom har fått följande lydelse:

 

    Tore Alméns minnesfond, stiftad till hugfästande av hans livsgärning, har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap.

 

    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Det erinras om att juris studerande kan erhålla bidrag från fonden för vistelse i annat nordiskt land i samband med tillämpade studier, se SvJT 1971 s. 602.
 

H. D-s

 

 

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På hemställan av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1973 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, box 1339, 111 83 Stockholm.