Notiser 439Svensk avdelning av International Law Association avhöll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 18 dec. 1972. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett anförande av utrikesrådet Hans Blix över ämnet "Aktuella FN-frågor", som föranledde en animerad debatt.
    Vid val av styrelseledamöter omvaldes samtliga, varför styrelsens sammansättning blev följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claës Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow. Ordf. är presidenten Petrén och v. ordf. adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 133 medlemmar.

 

Nordisk förening för rättssociologi har till syfte att främja rättssociologisk forskning och undervisning.
    Styrelsen bestod under 1972 av amanuensis, jur. lic. Britt-Mari Blegvad, ordf., amanuensis, cand. psyk. Berl Kutschinsky och projektleder, cand. jur. Jørgen Jepsen, alla Danmark, jur. lic. Raimo Lahti och pol. kand. Risto Jaakola, båda Finland, prof. Thor Vilhjalmsson, Island, trygdedommer Per Norseng och forskningsstipendiat, cand. psykol. Siri Næss, båda Norge, samt prof. P. O. Ekelöf och doc. Åke Saldeen, båda Sverige.
    Föreningen har fått anslag för att hålla en nordisk sommarskola och räknar med att kunna anordna denna i Danmark under hösten 1973. I samband därmed kommer föreningen att anordna sin femte forskarkonferens, vilken enligt tidigare planer skulle ha hållits i Island. Lärare vid sommarskolan blir prof. Lawrence Friedman, California, prof. Wolfgang Kaupen, Köln, och prof. Adam Podgorecki, Warszawa.
    Vid slutet av 1972 hade föreningen 223 medlemmar. Av dessa var 51 svenskar. Ytterligare upplysningar om föreningens verksamhet kan erhållas genom dess sekr., cand. jur. Kirsten Gamst-Nielsen, Odinsgade 6, 5 tr., 2200 Köpenhamn N.

 

Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1972 två gånger. Vid årsmötet d. 25 april 1972 höll prof. Gunnar Karnell, Stockholm, ett föredrag med rubriken "Upphovsrättslagens katalogskydd". Föreningens nya medlemskatalog presenterades samma dag. D. 7 nov. 1972 talade jur. lic. Peter Seipel över ämnet "Datatekniken och upphovsrätten".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, adv. Erik Felländer, förbundsdir. Jan Gehlin, justitierådet Erik Hedfeldt, prof. Gunnar Karnell och f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen. Sekr. och skattmästare är jur. kand. Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 120 enskilda och 30 stödjande medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde fyra gånger under 1972. Vid sammanträde d. 7 mars 1972 höll doc. Lars Holmqvist föredrag över ämnet "Internationell varumärkesregistrering". Föreningens årsmöte ägde rum d. 5 juni 1972. Prof. Seve Ljungman höll då ett anförande om "Ett och annat kring industriellt rättsskydd". Föreningen sammanträdde vidare d. 26 sept., varvid prof. Ulf Bernitz gav en redogörelse för det av Marknadsrådet avgjorda "Däckdubbsmålet". Vid årets sista möte d. 11 okt. talade prof. Walter J. Derenberg över ämnet "Recent developments in the law of industrial property in the U.S.".
    Med ingången av 1973 har föreningens styrelse följande sammansättning: prof. Seve Ljungman, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf., adv. Fritz Engström, skattmästare, prof. Ulf Bernitz, jur. kand. Örjan Grundén, dir. Lennart Körner, ing. Nils Larfeldt, övering. Saul Lewin, övering. Frithiof Lindström och rådman Gunnar Sterner. Klubbmästare är ing. Staffan Onn och sekr. jur. kand. Claes Sandgren. Föreningen har drygt 500 medlemmar.
    Föreningen ordnade d. 10 april 1972 en kurs om rättsligt skydd för formgivningen av industriprodukter och produktförpackningar, "Formskydd 72". Kursen, som arrangerades i samarbete med Svenska Föreningen för Upphovsrätt, bevistades av över 170 personer — företrädesvis jurister, tekniker och

440 Notiserformgivare. Kursens syfte var att förmedla kunskap om och belysa problemen kring olika skyddsförutsättningar och skyddsmöjligheter, skyddets innehåll i olika fall, val av skyddsform, överlåtelse av produktskydd, licenser m. m. Programmet hade utarbetats under ledning av Tengelin och för arrangemangen svarade Staffan Onn. Som föreläsare och paneldeltagare medverkade ledande experter inom det industriella rättsskyddet.
    Tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt de fyra nordiska föreningarna för upphovsrätt utger föreningen tidskriften NIR. Under 1972 utkom fyra häften. Ordf. i redaktionskommittén är Ljungman, redaktör och ansvarig utgivare Sterner och svensk red. sekr. Sandgren.
    Föreningen är genom en särskild grupp ansluten till AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle). Gruppen höll årsmöte d. 5 juni 1972. Styrelsen utgörs av Tengelin, ordf., Bernitz, Grundėn, doc. Lars Holmqvist, Körner och patenträttsrådet Claes Uggla. Sekr. är dir. Anders Mallmén. Ordinarie svenska ledamöter av AIPPI:s exekutivkommitté är Tengelin, Bernitz, Grundén, Holmqvist, Körner, Mallmén och Uggla. Gruppen har omkring 180 medlemmar, därav ett tjugotal företag. AIPPI utkom under 1972 med två årsböcker avseende verksamheten. I nov. hölls en kongress i Mexico City, därvid olika frågor, främst det industriella rättsskyddets betydelse för teknisk utveckling och ekonomiska framsteg, diskuterades. AIPPI har omkring 4 500 medlemmar i mer än 35 länder.