Försäkringsjuridiska Föreningen fyllde under hösten 1972 40 år vilket uppmärksammades med en paneldebatt d. 30 nov. över ämnet "Miljöskydd och skadestånd". I panelen ingick som ordförande prof. Jan Hellner samt prof. Anders Agell, prof. Bertil Bengtsson, justitierådet Erland Conradi, försäkringsdir. Rune Curvall och justitierådet Ingemar Ulveson. Föreningen höll eller deltog dessutom under året i följande sammanträden: D. 20 jan. presenterade prof. Bertil Bengtsson skadeståndskommitténs betänkande "Skadestånd III. En allmän regel om jämkning av skadestånd m. m." (SOU 1971: 83). — D. 1 febr. deltog föreningen i Svenska Avdelningens av AIDA sammanträde, varvid professor Reimer Schmidt, Aachen, höll föredrag med titeln" Steps backwards and forwards — Questions concerning the European insurance market". — D. 22 febr. talade rikspolischefen Carl Persson över ämnet "Polisen i dagens samhälle". — D. 2 mars gav justitierådet Erik Hagbergh, ordf. i sjölagskommittén, en orientering rörande kommitténs betänkanden "Befordran av passagerare och resgods till sjöss" (SOU 1971: 90) samt "Godsbefordran till sjöss (Haag-Visbyreglerna)" (SOU 1972: 10). — D. 22 mars deltog föreningen i Svenska Försäkringsföreningens årsmöte, då sekreteraren i skadeståndskommittén, hovrättsassessor Erland Strömbäck, talade om "Värdesäkring av skadeståndslivräntor" (Skadestånd IV, SOU 1972: 12). — D. 3 maj höll Dr. iur., Dr. oec. Paul Szöllösy, Zürich, föredrag under rubriken "Schadenersatz bei Invalidität och Versorgerschaden — Versuch und Möglichkeiten einer europäischen Rechtsangleichung". — D. 27 sept. deltog föreningen i juridiska fakultetens vid Stockholms Universitet English-Speaking Seminar, varvid professor A. M. Honoré, Oxford, föreläste över ämnet "Causation in the law". — D. 5 okt. höll hyresrådet Michael von Koch föredrag om "Den nuvarande hyreslagstiftningen i teori och praktik". — D. 17 okt. deltog, föreningen i Skadeförsäkringsmännens Diskussionsklubbs sammanträde, varvid hölls föredrag av Mr W. B. Remdt, New York, om "Produktansvarsförsäkring i USA" och av Mr R. V. Corsgreen, London, om "Utvecklingen av de marina skadeståndsfrågorna i USA". — D. 16 nov. deltog föreningen i Svenska Försäkringsföreningens sammanträde, varvid ordföranden i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, dir. Rune Hermansson, presenterade kommitténs betänkande "Data och integritet" (SOU 1972:47). — D. 4 dec. deltog föreningen i Svenska avdelningens av AIDA årsmöte med föredrag av doc. Carl Martin Roos, Lund, över ämnet "Ansvaret för administrativa misstag — lösningar och argument i svensk och amerikansk grupplivförsäkring".
    Föreningen har under året avgivit remissyttranden över skadestånds- och sjölagskommittéernas nyssnämnda betänkanden.
    Föreningen hade vid årets slut 421 aktiva medlemmar. Antalet passiva medlemmar — till föreningen anslutna försäkringsanstalter — utgjorde under året 15.

Notiser 441    Föreningens styrelse har under året bestått av f. d. hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Ingemar Ulveson, v. ordf., försäkringsjuristen Bo Odelius, sekr., dir. Arne Hallström, rättschefen Ulf Nordenson, dir. Åke Thorstensson, dir. Björn Wallerberg och adv. Åke Vilhelmson.