Arbetsrättsliga föreningen höll sitt ordinarie årsmöte d. 31 okt. 1972. Vid styrelsevalet omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Bengt Hult. Till styrelseledamöter omvaldes förbundsjuristen Bert Ahlgren, förbundsjuristen Einar Corneliuson, sekr. Kjell Eriksson, dir. Erik Forstadius, förbundsjuristen Stig Gustafsson, dir. Gunnar Lindström, hovrättsrådet Georg Normark och prof. Folke Schmidt. Som sekr. fungerar direktörsassistenten Åke Carlhammar. Efter årsmötet diskuterades ämnet "Rättsbildning genom Arbetsdomstolens praxis". Inledningsanförandet hölls av doc. Tore Sigeman.
    Sammanträden har under året i övrigt hållits d. 1 febr., då norska Landsorganisationens jurist Olaf Sunde höll ett anförande om "Arbeidervernlovens regler om uppsägningsskydd. Nuvarande regler och praxis. Framlagda ändringsförslag" och d. 8 maj, då Schmidt inledde en debatt om "Arbetsfreden som problem för lagstiftaren".
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1972—1973 till 413, medan antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 99.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning höll sitt årsmöte d. 4 dec. 1972, då assessor, Dr. jur. H.-H. Vogel höll föredrag över ämnet "Tysk och svensk lagstiftningsteknik".
    Samfundets styrelse organiserar som vid tidigare liknande tillfällen det svenska deltagandet i den nionde internationella kongressen för komparativ rätt (Chile 1974).
    Styrelsen består av prof. Åke Malmström, Uppsala, ordf., bitr. utrikesrådet Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, jur. kand. John Leinmark, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Lennart Pålsson och prof. Stig Strömholm, sekr.
    Samfundet, som är anslutet till Association internationale des sciences juridiques, har 70 betalande medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll under 1972 ordinarie vårsammanträde d. 14 mars. Vid sammanträdet diskuterades ämnet "Hazardous substances, Produkt- eller transportöransvar". Som inledare medverkade dir. Aage M. Olsen, Oslo, samt civ.ing. Thor Windahl och rättschefen Ulf Nordenson. Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 22 nov., varvid prof. H. Schadee, Rotterdam, höll föredrag om det nya holländska sjölagsförslaget.
    Föreningens styrelse har under 1972 utgjorts av t.f. prof. Jan Sandström, ordf., dir. Niklas Kihlbom, v. ordf., dir. Lars Lindfelt, kassaförv., samt prof. Kurt Grönfors. Tingsnot. Hans Ingevall har tjänstgjort som sekr. Styrelsen har omvalts för verksamhetsåret 1973.
    Under verksamhetsåret 1972 har såsom nr 45 i föreningens skriftserie utkommit Thor Falkanger, Lossing og bortskaffelse av last som er sterkt beskadiget. Till medlemmarna har dessutom utsänts Arkiv for Sjörett (bind 11 hefte 1—5) samt, såsom särtryck ur Svensk Juristtidning (SvJT 1972 s. 270 ff), Kurt Grönfors, Svensk rättspraxis. Sjörätt och annan transporträtt 1966—1970.
    Vid årets slut hade föreningen 275 medlemmar, varav 27 stödjande medlemmar.

 

Svenska Kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte d. 13 april 1972. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Kriminalvård i frihet. Service-Kontroll". Diskussionen inleddes av skyddskonsulenten Barbro Schillander-Lundgren. D. 19 okt. 1972 hölls extra föreningsmöte med diskussion över ämnet "Kriminalvård — SOU 1972: 64". Inledningsanförandet hölls av statssekr. Ove Rainer.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf., riksåklagaren Holger Romander, v. ordf., adv. Valborg Lundgren, kriminalvårdsdir. Gunnar Marnell, prof. Knut Sveri, rådmannen Karl Modigh, skyddskonsulenten Georg Fitinghoff, hovrättsass. Karin Ringberg, doc. Kar-l

442 NotiserErik Törnqvist, generaldir. Bo Martinsson, prof. Alvar Nelson och polisintendenten Gottfrid Erlandsson.
    Föreningen har 441 medlemmar.