Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har hållit en sammankomst d. 10 april 1972. Forskningsledaren vid Projekt Frivårdsförstärkning, fil. lic. Eckart Kühlhorn höll föredrag över ämnet "Finns det en frivårdsideologi?", varpå följde diskussion.

 

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under 1972 hållit endast ett sammanträde, nämligen d. 29 nov., då bitr. överläkaren Asbjörn Medhus vid alkoholkliniken, Malmö allmänna sjukhus, redogjorde för en undersökning angående kriminalitet bland kvinnliga alkoholmissbrukare, varefter hölls diskussion.
    Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av kriminalvårdsinspektören Oscar Ahlborg, Malmö, hovrättsrådet Per Ryding, Malmö, rådmannen Nils-Erik Sellert, Malmö, och adv. Görel Nordqvist, Malmö. Vid sammanträdet invaldes i arbetsutskottet hovrättsass. Erland Aspelin, Malmö, och leg. läk Sigurdh Albien, Malmö.

 

Svenska sektionen av internationella institutet för administrativa vetenskaper har under 1972 liksom tidigare väsentligen ägnat sig åt rapportgivning och uppgiftslämnande till institutet i Bryssel. Vidare har svenska redogörelser utarbetats i och för de två huvudämnena vid institutets nästa kongress, som skall äga rum i Mexico City i slutet av juli 1974, nämligen I: Administrativa spörsmål i samband med regionindelning inom stater, samt II: Administrativa metoder och anstalter med syfte att förutsäga effekten av ekonomisk och social förändring.
    Som förberedelse för kongressen hade under tiden d. 11—15 september 1972 i Caracas, Venezuela, anordnats en rundabordskonferens, där ett begränsat antal inbjudna, bl. a. de nationella rapportörerna för de olika länderna, deltog. Antalet svenska deltagare var sex, varibland fil. lic. Lennart Mylback, civildepartementet (svensk rapportör för ämne I), och avd.chefen Jan Rydén, statskontoret (svensk rapportör för ämne II). Vid mötet i Caracas sammanträdde även institutets två fasta kommittéer, den vetenskapligt-juridiska och den praktiskt-administrativa.
    Styrelsen består av regeringsrådet K. Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, organisationsdir. Lars Fahlbeck, sekr., regeringsrådet Ingemar Lidbeck, dir. Ingmar Nord, kanslirådet Fingal Ström, överdir. Paul Tammelin, JO Bertil Wennergren, univ.rådet Gunnar Wijkman och budgetchefen Pierre Vinde.
    Sektionen har ett 80-tal medlemmar.

 

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., justitierådet Sven Edling, presidenten Sten Rudholm, hovrättslagmannen Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., samt hovrättsrådet Birgitta Egenvall ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domareföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges tingsrättsdomare chefsrådmännen Erik Björkman och Sven Braun, tingsdomaren Bo-Göran Stenström och lagmannen Johan Björling samt revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Sven Beling.
    Vid förbundets ordinarie möte i Stockholm d. 15 april 1972 dryftades frågan om bildande av en enhetlig domareorganisation. Mötet beslöt uppdraga åt styrelsen att fortsätta överläggningarna med i första hand tingsrättsdomareföreningen i syfte att skapa en enhetlig domareorganisation. — Vid årsmötet förekom tre föredrag. Justitierådet Peter Westerlind talade över ämnet "Marknadsrätt — är det juridik?" och professor Bertil Bengtsson över ämnet "Vad händer med skadeståndsrätten efter skadeståndslagen?". Statssekreteraren Ove Rainer höll föredrag under rubriken "Aktuella domarfrågor" och i anslutning därtill förekom diskussion.
    Vid årsskiftet 1972—73 var förbundets medlemsantal 908, därav 460 medlemmar anslutna genom de ovannämnda båda domareföreningarna.