Notiser 443Föreningen Sveriges tingsrättsdomare (Domareföreningen) sammanträdde d. 28 okt. 1972 till årsmöte i Södra Roslags domsagas tingshus. Vid årsmötet talade rättschefen Ulf Nordenson över ämnet "Skadeståndsrätten under omdaning" och hovrättsassessorn Lars Tottie över ämnet "Familj och äktenskap". Vid årsmötet diskuterades frågan om bildandet av ett enhetligt domareförbund, varvid årsmötet uttalade sig för en sammanslagning av Domareföreningen och Sveriges domareförbund. Till hedersledamot valde årsmötet häradshövdingen Nils Källoff.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Erik Alexanderson, ordf., lagmannen Johan Björling, v. ordf., tingsdomaren Hans B. Andersson, chefsrådmannen Erik Björkman, hyresrådet Ulf Gad, bitr. sekr., rådmannen Bertil Hagard, häradshövdingen Carl Hamilton, vattenrättsdomaren Olov Lindhagen, lagmannen Eric Stangenberg, tingsdomaren Bo-Göran Stenström, sekr., och borgmästaren Bengt Åström, ordinarie ledamöter, med bitr. häradshövdingen Carl-Gustaf Grotander, lagmannen Göran Hammarström, rådmannen Sven Ordqvist och rådmannen Anders Palm som suppleanter.
    Antalet medlemmar i föreningen är omkring 410, av vilka 7 är hedersledamöter.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1972 hållit flera sammanträden. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av prof. Knut Sveri om den kriminologiska forskningens aktuella läge i Sverige och av radionämndens ordförande, regeringsrådet Bengt Wieslander om radionämndens uppgifter och verksamhet. Sistnämnda föredrag föregicks av ett besök i radiohuset.
    Föreningens styrelse består av revisionssekreterarna Sven Beling, ordf., Hans Palmcrantz, v. ordf., Ulla Roos, sekr., Ulf Bergenstråhle och Göran Dufwa, klubbmästare.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening höll d. 23 febr. 1972 tillsammans med Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund gemensamt sammanträde med middag, därvid rikspolischefen Carl G. Persson höll anförande om "Polisen i dagens samhälle". D. 15 juni gjorde föreningen en utflykt till det terapeutiska samhället vid Ulleråkers rättspsykiatriska klinik i Uppsala. D. 9 nov. höll prof. Jan Hellner föredrag för föreningen om den nya skadeståndsrätten, varefter middag var anordnad.
    Till styrelse valdes vid årsmöte d. 22 mars 1972 lagmannen Per-Erik Fürst, ordf., chefsrådmännen Wilhelm von Schéele, v. ordf., och David Glück, e. rådmannen Ylva Häckner-Gille, sekr. och kassaförv., samt tingsfiskalen Charles Gavatin, klubbmästare.
    Föreningen har under året haft ett hundratal medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörer sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 9 sept. 1972. Rättschefen i försvarsdepartementet Carl-Ivar Skarstedt höll därvid ett anförande betitlat "Funderingar på departementsnivå om disciplinstraff o. dyl.". D. 14—16 juni 1972 hölls i Oslo det 14:e nordiska militärjuristmötet. Mötet bevistades från svensk sida av bl. a. 15 av föreningens medlemmar.
    Föreningens styrelse består av auditörerna Ingvar Ågren, Sthlm, ordf., Frans Victor, Östersund, v. ordf., Åke Asp, Sthlm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping, med auditörerna Erik Ameln, Sthlm, och Erik Uggla, Vänersborg, såsom suppl.
    Föreningen har under 1972 haft 85 medlemmar, varav 79 aktiva och tre passiva samt tre hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges statsåklagares verksamhet har huvudsakligen bestått i att avge yttranden i ämnen som har anknytning till medlemmarnas yrkesverksamhet. Föreningen höll årsmöte d. 17 okt. 1972. Därvid diskuterades bl. a. föreningens inställning till kriminalpolitiken och till straffprocessuella frihetsberövanden samt åklagarnas deltagande i den brottsförebyggande verksamheten när det gäller ungdomar.
    Föreningens styrelse utgörs av överåklagaren Berndt-Erik Berndtsson, ordf., samt länsåklagarna Robert Clémentz, Erik Lindström, Karl Gustaf Olsson, Sten Styring, v. ordf., och Brynolf Wendt, sekr.
    Föreningen har 33 medlemmar.