444 NotiserFöreningen Sveriges Länspolischefer har under 1972 sammanträtt fem gånger. Årsmöte hölls i Örebro d. 13—14 juni 1972. Som styrelse har fungerat länspolischeferna Bertil Ankar, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Hans Wästberg, sekr., Christer Horn af Rantzien och Karl-Gustaf Ståhl, med länspolischeferna. Ove Hesselgren och John Rudström samt biträdande länspolischefen Eric Lehrecke som suppleanter.
    Medlemsantalet är 26.

 

Sveriges Advokatsamfund höll ordinarie fullmäktigemöte i Göteborg d. 26 maj 1972. Till ledamöter av styrelsen för tiden d. 1 juli 1972—d. 30 juni 1974 omvaldes adv. Karl-Erik Larsson, Sundsvall, Lars Laurin, Lund, och Carl Erik Lindahl, Stockholm, samt nyvaldes adv. Stig Assarson, Stockholm, och Bengt Bergendal, Göteborg. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Bure Malmström, Stockholm, ordf., Bo Björck, Göteborg, v. ordf., Svante Fresk, Karlskoga, Bengt Hesser, Linköping, Göran Ramberg, Helsingborg, och Lars Samzelius, Stockholm.
    För tiden d. 1 juli 1972—d. 30 juni 1976 omvaldes till ordf. i samfundets disciplinnämnd adv. Stellan Graaf, Stockholm. För tiden d. 1 juli 1972—d. 30 juni 1976 omvaldes till ledamöter av nämnden adv. Sven Colleen, Göteborg, samt Sven Janzon och Åke Svenson, Stockholm, och nyvaldes adv. Lennart Vilén, Malmö. Kvarstående ledamöter av nämnden sedan 1970 års val är adv. Björn Sandberg, Linköping, samt sedan 1971 års val adv. Eskil Weibull, Göteborg, v. ordf., Gunnar Abersten, Sundsvall, och Hans-Gustaf Grefberg. Örebro.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde vid slutet av 1972 1 339.

 

Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund har under 1972 utöver årsmötet hållit fyra avdelningsmöten, varav ett i anslutning till middag gemensam med Stockholms tingsrätts domareförening och representanter för åklagarmyndigheten och polismyndigheten i Stockholm. I samband därmed har förekommit vissa arrangemang, såsom besök på Kriminaltekniska laboratoriet samt paneldiskussioner beträffande jordabalken och marknadsrätten. Vid det med Stockholms tingsrätts domareförening gemensamt arrangerade mötet höll rikspolischefen Carl G. Persson föredrag över ämnet "Polisen i dagens samhälle" och vid årsmötet berättade adv. Ingrid Norlander om Nya Zeeland.
    Avdelningen har löpande kontakt med Stockholms tingsrätt genom en sedan några år etablerad samarbetsnämnd.
    Styrelsen utgörs av adv. Stig Assarson, ordf., Peter Wadsted, v. ordf., Sven-Olof Lefwerth, Björn Palm-Jensen, Lars Rosengren, Per Urban och Hugo Wennberg, ordinarie ledamöter, samt Björn Edgren, tillika sekr., Gerd Nordenström och Anders Saxon, suppleanter.
Vid årsskiftet räknade avdelningen 502 ledamöter.

 

Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Linköping d. 21 mars 1972. Vid mötet förekom dels en utförlig information av generalsekreteraren adv. Lennart Reuterwall om samfundsstyrelsens arbete och diverse aktuella frågor, dels diskussion kring skilda kollegiala angelägenheter, bland dem reklamfrågor inför rättshjälpsreformen, efter inledningsanföranden av generalsekreteraren och adv. Bengt Hesser, samt efterutbildningen.
    Styrelsen utgörs av adv. Bengt Hesser, Linköping, ordf., Hans Oehme, Nyköping, v. ordf., Dick Fredholm, Jönköping, Hans Lidén, Oskarshamn, och Ulf Lundgren, Jönköping, med adv. Sven Lövin, Norrköping, Nils Nilsson, Eskilstuna, och Olle Rågmark, Linköping, såsom suppleanter. Avdelningens;sekr. är adv. Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 136 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund har hållit årsmöte i Malmö d. 28 mars 1972. Departementsrådet Sven Larsson höll vid mötet föredrag över ämnet "Förenklat rättegångsförfarande i konsumenttvist m. m.". Höstmöte hölls i Karlskrona d. 15 sept. 1972. Vid mötet höll adv. Carl Erik Lindahl, Stockholm, föredrag om innehållet i den nya skadeståndslagen. Advokatsamfundets generalsekreterare, adv. Lennart Reuterwall, gav därefter en orien-

Notiser 445tering om de aktuella ärenden som samfundsstyrelsen arbetade med.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Torsten Lundius, Lund, ordf., Hugo Olsson, Malmö, v. ordf., Bengt Almgren, Malmö, Sven Bengtsson, Karlskrona, och Göran Ramberg, Helsingborg, som ordinarie ledamöter samt adv. Bror-Emil Jeppsson, Malmö, Bengt Siwe, Helsingborg, och Gunnar Thomée, Malmö, som suppleanter. Sekr. och kassaförv. har varit adv. Lars Laurin, Lund.
    Avdelningen räknade vid 1972 års utgång 189 ledamöter.