Mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 17 mars 1972 på Västgöta Nation i Uppsala. I samband med årsmötet höll departementsrådet Björn Orrhede föredrag över ämnet "Ny lagstiftning om exekution i fast egendom m. m.". I anslutning till det livligt uppskattade föredraget förekom frågor och diskussion. Organisationschefen Rolf Ljungqvist och distriktschefen Curt Enbrandt från Skandiakoncernen lämnade senare en närmare information rörande föreslagna ändringar i avdelningens gruppförsäkringar.
    Under tiden d. 29 sept.—d. 1 okt. 1972 hölls för 6:e året i följd studiedagar i avdelningens regi på hotell Dalecarlia i Tällberg med deltagande även från Stockholmsavdelningen och Östra avdelningen. Även i år blev studiedagarna fulltecknade och bevistades av ett 90-tal advokater och biträdande jurister. Första dagen ägnades åt "Samvetsäktenskapen och juridiken" med ett engagerat inledningsanförande av adv. Valborg Lundgren. Prof. Sten Hillert och hans medarbetare Göran Lindh, Agneta Claesson och Ragna Lindgren informerade vidare om en juridisk och rättssociologisk undersökning rörande samvetsäktenskapen, som pågick vid Uppsala universitet. Efter fördragen följde en långvarig och livlig debatt. Påföljande dag ägnades åt den nya skadeståndslagstiftningen. Prof. Bertil Bengtsson föreläste över denna och uppehöll sig därvid särskilt vid de avsnitt, där speciella problem kan tänkas komma att möta praktikern. Adv. Carl-Erik Lindahl lämnade därefter en redogörelse för aktuella lagstiftningsfrågor inom skadeståndsrättens område. I anslutning till de livligt uppskattade föredragen förekom ett stort antal frågor.
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Robert Kempff, Sala, ordf., Sven-Olof Lundėn, Uppsala, v. ordf., samt Svante Fresk, Karlskoga, Jan Fenger-Krog, Falun, och Curt Smerling, Karlstad, med adv. Dag Edlund, Västerås,Staffan Carlbäck, Örebro, Erik Matz, Rättvik, Stig Sohlberg, Uppsala, och Sven Junzell, Arvika, såsom suppleanter. Sekr. har varit Edlund.
    Avdelningen hade vid utgången av 1972 137 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte d. 14 mars 1972. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: adv. Hans-Erik Glimstedt, ordf., Hans Vinge, v. ordf., Olov Gedda och Lars Rahmn, samtliga i Göteborg, Bo Redgard, Borås, Hans-Erik Enghoff, Halmstad, Lars Wennerberg, Vänersborg, samt Bertil Kenne, Skövde, med adv. Börje Skoglund, Uddevalla, samt Robert Romlöv och Anders Ljung, Göteborg, såsom suppleanter. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Anders Grönfeldt och klubbmästare adv. Fredrik Gedda, Göteborg. Vid årsmötet lämnade Advokatsamfundets ordförande, adv. Bure Malmström, en ingående orientering om aktuellt från huvudstyrelsen. Vidare uppfördes ett av adv. Bo Westman författat skådespel, som behandlade handläggningen av en tvist inför skiljemän.
    Avdelningens kursverksamhet har under året omfattat två föreläsningar, en d. 17 febr., som behandlade frågor inom marklagstiftningen med adv. Michaël Hernmarck som föreläsare, och en d. 23 nov., som behandlade frågor inom fastighetsbildningslagstiftningen med överlantmätaren Sven Bergentz som föreläsare. I samarbete med åklagarna i Göteborg anordnade avdelningen d. 6 sept. en diskussionsafton. Ämnet var "Att föra talan i brottmål" med inledningsanförande av kammaråklagaren Erik Ekström och adv. Curt Blomkvist. D. 19 okt. hölls en diskussionsafton. Programmet upptog "Advokatsamfundets kollektiva annonsering" med inledningsanförande av adv. Bengt Bergendal och "Vad gör avdelningsstyrelsen och vad borde den göra?" med inledningsanförande av adv. Anders Grönfeldt.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1972 240 ledamöter.