446 NotiserNorra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte i Örnsköldsvik d. 18 mars 1972. Styrelsen har under året utgjorts av adv. Ulf Berglöf, Skellefteå, ordf., Arne Kjellson, Sundsvall, v. ordf., Ingemar Granström, Boden, Bengt Mårtenson, Gävle, Eva Notfors, Östersund, och Torsten Ljungdahl, Skellefteå, som tjänstgjort som sekr. Styrelsesuppleanter har varit adv. Gösta Heilborn Jr, Östersund, Stig Lindström, Söderhamn, och Lars Marcusson, Luleå, och revisorer adv. Bengt O. Gullesjö och Lars Landmark, Skellefteå.
    I samband med årsmötesförhandlingarna talade konsumentombudsmannen Sven Heurgren över ämnet "Om ny konsumentskyddslagstiftning". Generalsekreteraren i advokatsamfundet Lennart Reuterwall lämnade en redogörelse över samfundets aktuella verksamhet och uppgifter rörande huvuddragen i innehållet i prop. ang. reform av samhällets rättshjälp m. m.
    Avdelningen anordnade under tiden d. 28—30 sept. en fortbildningskurs på Hotell Årevidden, Åre, med ca 45 deltagande ledamöter. Hovrättsass. Erland Strömbäck föreläste om den nya skadeståndslagen och kanslirådet Gösta Welander om skattebrottslagen. Dessutom förekom grupparbete.
    Avdelningen hade vid 1972 års utgång 135 ledamöter.

 

Dödsfall

Karl Torsten Reinhard Schenholm avled 8 jan. 1973. Han var född i Kristianstad 26 maj 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur.kand.ex. 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev led. i samfundet 1923.

 

Olof Torsten Herman Huldén avled 28 jan. 1973. Han var född i Kristianstad 20 okt. 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring blev han e. notarie vid Göteborgs rådhusrätt 1930 samt assessor där 1939 och rådman 1951.

 

Frans Rudolf Ahlgren avled 7 febr. 1973. Han var född i Morlanda, Göteborgs och Bohus län, 19 sept. 1901, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Umeå. Han blev led. i samfundet 1934.

 

Kristian Fredrik von Sydow avled 19 febr. 1973. Han var född i Vänersborg 26 mars 1896, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring och några års tjänstgöring som amanuens vid Österbygdens vattendomstol ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1929 i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1926.

 

Lars Ebbe Jacobsson avled 20 febr. 1973. Han var född i Ivetofta, Kristianstads län, 31 maj 1902, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1924 samt blev civ.ekonom 1932. Efter tingstjänstgöring och några års advokatverksamhet blev han 1932 ombudsman i försäkringsbolagen Skandia och Freja samt 1944 chefombudsman och skadechef och 1960 direktör i Skandiakoncernen. Han var sedan 1966 lärare i civilrätt och sedan 1968 bitr. professor vid Stockholms universitet. Han blev 1972 juris hedersdoktor vid universitetet. Han var författare till en rad skrifter och artiklar i försäkringsjuridiska ämnen.

 

Per-Erik Fürst avled 23 febr. 1973. Han var född i Göteborg 12 juli 1913, avlade stud.ex. 1931 och jur. kand.ex. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring

Notiser 447inträdde han i Svea hovrätt och blev fiskal där 1939 samt assessor 1947, hovrättsråd 1956 och hovrättslagman 1968. Sedan 1972 var han lagman i Stockholms tingsrätt. Han var under åren 1950—55 sakk. i jordbruksdepartementet och åren 1959—61 i kommerskollegium samt hade genom åren en lång rad utredningsuppdrag. Han hade förtroendeuppdrag i juristernas fackliga sammanslutningar sedan 1946 och var vid sin död förste vice ordförande i jurist- och samhällsvetareförbundet.