Frithiof Hydbom avled 27 febr. 1973. Han var född i Vibyholm, Södermanlands län, 4 nov. 1889, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Västerås och blev 1929 led. i samfundet.

 

Bengt Olof Helmer Wellmark avled 27 febr. 1973. Han var född i Rydöbruk, Hallands län, 9 juni 1911, avlade stud.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Lund 1936. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Lund, från 1950 med egen rörelse. Han blev led. i samfundet 1941.

 

Carl Efraim Löwgren avled 20 mars 1973. Han var född i Mariestad 14 april 1887, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt och hos kammarkollegium ägnade han sig åt advokatverksamhet, åren 1920—25 i Mariestad och därefter i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1948.

 

 

Ny professor. Kungl. Maj:t har 9 mars 1973 till professor i civilrätt vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 juli 1973 utnämnt universitetslektorn i handelsrätt vid universitetet Carl Martin Roos.
    Roos är född i Malmö 1941. Efter studentexamen där 1959 blev han jur. kand. vid Lunds universitet 1964 och jur. lic. 1968. 1969 disputerade han för juris doktorsgrad där och förordnades samma år till docent i civilrätt. 1971 utnämndes han till universitetslektor i handelsrätt. Förutom artiklar i fackpressen och kompendier för undervisningens behov har Roos av trycket utgivit doktorsavhandlingen Avtal och rösträtt — en aktiebolagsrättslig studie (1969) samt läroboken Aktiebolagsrättensgrunder (3 uppl. 1972).

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    9 mars 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Bertil Ekdahl att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål,
    28 mars 1973 förordnat byråchefen Hans Wranghult att vara expert i 1968 års brottmålsutredning,
    s. d. förordnat f. d. skolöverläkaren Gösta Rodhe att vara expert i sexualbrottsutredningen,
    s. d. förordnat byråchefen Thorsten Cars att biträda i dep:t samt
    2 april 1973 förordnat polisintendenten Jan Larsson och borgmästaren Härje Stenberg att vara experter i utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m.
    Statsrådet Lidbom har 21 mars 1973 tillkallat just.rådet Erland Conradi,

448 Personalnotisertillika ordf., samt prof. Bertil Bengtsson och rättschefen Carl-Edvard Sturkell som sakk. med uppdrag att verkställa utredning ang. ersättning för produktskador.