Regeringsrätten. K. M:t har 6 april 1973 på begäran entledigat kanslirådet i kommunikationsdep:t Carl-Adam von Schéele vid utgången av juni 1973 från honom meddelat förordnande att tjänstgöra i reg.rätten.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 mars 1973 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rådm. i Sthlms tr Torgny Ahlgren, rättschefen i socialdep:t, ass. i Svea hovr. Carl-Edvard Sturkell, exp.chefen och rättschefen i industridep:t, ass. i Svea hovr. Hans Svahn och ass. i Svea hovr. Carl-Johan Cosmo samt
    30 mars 1973 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Per-Erik Lindeberg, Claes-Göran Djurberg och Jan-Olov Swahn, i Göta hovr. fisk:a Gunnar Hillman och Karl-Erik Widén, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Bertil af Klinteberg samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Rolf Hammar.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    16 mars 1973 utnämnt och förflyttat ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län, rådm. i Skövde tr Åke Lindbohm till en tjänst som rådm. i Helsingborgs tr,
    30 mars 1973 utnämnt chefen för kansliet hos domstolsväsendets organisationsnämnd, ass. i Svea hovr. Henry Montgomery att fr. o. m. 1 maj 1973 vara lagm. i Stockholms tr,
    s. d. förlängt förordnandena för ass:a i Sthlms tr Anna-Maria Eek-Wallenberg och Siv Jantze att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förlängt förordnandena för ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg och Lars Frostensson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat t. f. rev.sekr., hyresrådet Nils Genell och rev.sekr. Björn Flink att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Jan-Eric Sandstedt att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gävle tr.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    23 mars 1973 utnämnt polisintendenten i Sthlms polisdt Otto Holm att vara polisöverintendent i dt,
    30 mars 1973 förordnat bitr. länspolischefen hos länsstyrelsen i Sthlms län Ulf Karlsson att inneha långtidsvik. på länspolischefstjänsten hos länsstyrelsen i Kopparbergs län samt
    s. d. förordnat polismäst. i Täby dt Lars Olsson att inneha långtidsvik. på länspolischefstjänsten i Jämtlands län.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 6 april 1973 utnämnt t.f. länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Gbgs och Bohus län, chefsåkl. i Gbgs åkl.dt Tore Berglin att vara länsåkl. i Gbgs och Bohus län.
    Riksåklagaren har 21 mars 1973 utnämnt länsåkl. i Södermanlands län Sten Malmström att vara chefsåkl. i Ystads åkl.dt.

 

Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 16 mars 1973 förordnat utnämnde bitr. överläkaren i kriminalvårdsverket Bo Ringblom att uppehålla tjänsten som överläkare vid fångvårdsanst. Långholmen.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har antagits 2 mars 1973 Ingemar Bernhult, Stockholm, Anders Cederberg, Tomelilla, Lennart Herslow, Malmö, Lars Nordmark, Örebro, Simo Ollinen, Luleå, Axel Otterstedt, Göteborg, och Bengt Sörman, Uppsala, samt 6 april 1973 Jonas Askergren, Skara, Erik Lönnqvist, Stockholm, och Håkan Söderholm, Örnsköldsvik.

 

Trycklov 8.5.73