LENNART PERSSON. Samvetsäktenskap eller civiläktenskap. Samvetsäktenskapet vid Göteborgs högskola år 1904 och dess betydelse för civiläktenskapets införande i Sverige. Göteborg 1971. Almqvist och Wiksell. 159 s.

 

Ett par unga studenter vid Göteborgs högskola tillkännagav genom tidningsannons år 1904 att de ingått "samvetsäktenskap". Ledamöter av högskolans rektorsnämnd — rektor och två professorer som bisittare — kallade omedelbart de unga till förhör. Dessa förklarade att deras äktenskapsform var en protest mot den kyrkliga tvångsvigseln och den rättsliga ställning kvinnan hade inom äktenskapet. Nämnden fann dock det skedda kunna skada högskolans anseende. Möjligen såg man sig också riskera minskad välvilja från religiösa donatorers sida. Med stöd av ordningsstadgan för högskolan tilldelades de båda studenterna en skriftlig föreställning för "förargelseväckande vandel". Genom tidningsartiklar blev rektorsnämndens ingripande allmänt känt.
    Föreliggande studie har gjorts av fil. lic. Lennart Persson, amanuens på historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Den är ägnad att visa att det göteborgska samvetsäktenskapet och dess efterspel kom att få avgörande betydelse för införande av civiläktenskap. Händelserna gav upphov till en livlig pressdebatt. Förf. refererar utförligt olika tidningars ståndpunktstaganden och debattens förlopp. Vidare redogöres för opinionsyttringar som förekom vid flera akademiska lärosäten. Krav på allmänt, fakultativt civiläktenskap hade framförts i riksdagsmotioner regelbundet under ett par årtionden. Genomgående hade reformkraven avslagits, under senare år endast av Första kammaren. Att kammaren svängde i sin inställning just 1904 tillskriver förf. göteborgshändelserna samma år. Protokollen visar att dessa hade stort utrymme i riksdagsdebatten.
    Enligt vedertagen uppfattning är det från frikyrkligt håll som civiläktenskapet drevs fram. Riksdagsmotionerna inspirerades av baptister och missionsförbundare; dessa stod kvar inom svenska kyrkan och var därför i princip underkastade vigseltvånget. Som Persson nämner hade baptisterna infört samvetsäktenskapet till både term och innehåll. Han anger också att sådana äktenskap fanns i tusental före de båda göteborgsakademikernas aktion. Knut Wicksells och Anna Bugges samvetsäktenskap var riksbekant.

54 LitteraturnotiserAnm. finner det därför något överdrivet att omnämna göteborgsfallet som annat än ett bidrag till vigselfrågans lösning. Men självfallet kan alltid det anses avgörande som blir tungan på vågen.
    Boken innehåller många intressanta och roande personnotiser. På ett underhållande sätt skildrar den en kuriositet i äktenskapsrättens historia.
 

G. H.