STIG JØRGENSEN. Erstatning for Personskade og Tab af Forsørger. 3. udg. Kbhvn 1972. Juristforbundets forlag. 576 s. Dkr. 100,00.

 

Jørgensens stora arbete om skadestånd vid personskada och förlust av försörjare har under de 15 år det funnits till blivit standardarbetet på området i Norden. Det beror inte bara på det väldiga material som samlats i boken utan också på författarens bemödanden att hålla den aktuell. Nu har den tredje omarbetade upplagan kommit. Enligt antydningar i förordet är en mera omfattande bearbetning att vänta när resultatet av pågående samnordiskt arbete på nya personskaderegler klarnat. Den nya upplagan innebär tills vidare bara en aktualisering med hänsyn till senare praxis och litteratur.
    Framställningen täcker också vidsträckta fält av bl. a. nordisk rätt. Den som vill få de senaste årens svenska rättsfall och litteraturuttalanden inplacerade i större perspektiv blir inte besviken. Det blir man däremot när man ser hur Jørgensen hanterar svenska språket vid citeringar o. l. Som i tidigare upplagor finns här åtskilligt som är till hälften översatt till danska. Det borde vara lätt att undvika genom att författaren låter några nordiska kolleger gå igenom boken före tryckningen.

E. S.

 

HÉLÈNE DAVID. Introduction à l'étude du droit écossais. Institut de droit comparé de l'Université de Paris. Les systèmes de droit contemporains. Tome XXIII. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 396 s. Fr. 55,00.


Skotsk rätt skiljer sig väsentligt från engelsk rätt. Den är i mycket högre grad än engelsk rätt påverkad av romersk rätt, och den kan på många sätt sägas utgöra en förmedlande länk mellan engelsk och kontinentaleuropeisk rättsuppfattning. Inte minst härigenom förtjänar den skotska rätten att uppmärksammas även utanför Skottland.
    Hélène David — som är hustru till professor René David, den komparativa rättsvetenskapens nestor — ger i förevarande arbete en utförlig redogörelse för de grundläggande dragen i det skotska rättssystemet. Hon inleder sin bok med en översikt av den skotska rättens historiska utveckling före och efter unionen med England år 1707. Denna union medförde bl. a. att skotsk lag inte längre stiftades av ett skotskt parlament utan av parlamentet i Westminster. Som en följd av unionen blev House of Lords högsta domstol även för Skottland, dock inte i brottmål. I ett följande avsnitt behandlas de skotska domstolarnas organisation och kompetens samt framför allt domstolsavgörandenas betydelse som rättskälla. Slutligen uppehåller sig Hélène David vid en annan betydelsefull rättskälla, nämligen doktrinen. Ett karakteristiskt drag i det skotska rättssystemet är nämligen att vissa rättslärdas skrifter av hävd har tillerkänts en betydande auktoritet.
    Hélène Davids bok är av hög kvalitet, och man läser den med stort intresse. Den kan utan tvivel bidraga till att bland rättskomparatister och andra intresserade jurister sprida kunskap om ett föga känt rättssystem.
 

H. D-s