Litteraturnotiser 55HUNGDAH CHIU. The People's Republic of China and the Law of Treaties. Harvard Studies in East Asian Law, 5. Cambridge, Massachusetts 1972. Harvard University Press. XV + 178 s. $ 10,00.


Genom Folkrepubliken Kinas inträde i FN skapas hos omvärlden ett ökat intresse för landets hållning bl. a. i traktaträttsliga frågor. Källmaterialet — åtminstone för den som inte kan kinesiska — är knapphändigt, och förevarande arbete kan därför väntas fylla en lucka.
    Förf. är professor i internationell rätt i Taiwan. Han baserar sin analys på en mängd olika kinesiska källor, alltifrån fördragstexter till uttalanden i Folkets Dagblad, och han jämför den kinesiska hållningen med den som är gängse i andra länder i öst och väst och med de principer som kommit till uttryck i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten. Av betydande intresse är det avsnitt där förf. behandlar Folkrepubliken Kinas inställning till traktater som ingåtts av föregående regimer i Kina.

H. D-s

 

BERTIL WERNER. Delgivning. Sthlm 1972. Allmänna förlaget (Publica-serien). 138 s. Kr. 26,00.

 

I denna bok redogöres för den nya lagstiftningen om delgivning — i första hand delgivningslagen (1970: 428) och delgivningskungörelsen (1970: 467) — som trädde i kraft 1.1.1971. Boken är upplagd som en handledning i den praktiska användningen av de olika delgivningssätten och riktar sig i första hand till personal hos domstolar och andra myndigheter, som har att föra delgivningsförteckningar och göra i ordning delgivningsförsändelser, samt till stämningsmän, postfunktionärer och andra som verkställer delgivningsuppdrag. Men även för dem som har att besluta om delgivning i skilda sammanhang har boken sitt värde, inte minst genom att den innehåller nyttiga redogörelser för författningstexter och förarbeten till ledning vid valet mellan de olika delgivningssätten. Boken avslutas med de viktigaste författningstexterna samt med en förteckning över dem som 1.12.1971 innehade länsstyrelses förordnande att vara stämningsman.

O. B.

 

CARL G. PERSSON. Allmänna ordningsstadgan m. m. 2:a uppl. Sthlm 1972. Norstedts. 249 s. Kr. 55,00.

Första upplagan av förevarande lagkommentar (jfr SvJT 1958 s. 392), vilken kom ut år 1957, behandlade den då nya allmänna ordningsstadgan (1956: 617) samt viss angränsande lagstiftning, nämligen lagen (1956: 618) om allmänna sammankomster, lagen (1956:619) om skyldighet att renhålla gata m. m. samt lagen (1957: 259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats m. m. Tidpunkten för utgivningen av den nu föreliggande andra upplagan har valts med hänsyn till att särskilt omfattande och väsentliga författningsändringar har genomförts på hithörande område de senaste åren. De viktigaste av dessa är ändringar 1969—1970 berörande yttrandefrihet samt församlings- och demonstrationsrätt i lagen om allmänna sammankomster, brottsbalken och tryckfrihetsförordningen, ändringar genom bl. a. kommunal renhållningslag (1970:892) i de äldre bestämmelserna om renhållningsskyldigheten samt vissa av förvaltningsrättsreformen betingade ändringar i ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster. I den nya upplagan av kommentaren har på vanligt sätt gjorts de ändringar som föranletts av dessa och andra författningsändringar samt av ny rättspraxis.

O. B.