Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte d. 1 juni 1972 i Gävle. Huvudämnet var härvid ett anförande av justitierådet Erik Hagbergh med rubriken "Något om sjölagskommitténs nu avslutade arbete". Därefter följde en orientering av rådmannen Mats Hilding beträffande det inom Comité Maritime International diskuterade problemet angående "Revision av konventionen om redareansvarets begränsning?". Efter de båda anförandena gjorde dispachören Kaj Pineus, Göteborg, vissa kommentarer samt lämnade kompletterande synpunkter på frågan om revision av konventionen om redareansvarets begränsning.
    Föreningen har under verksamhetsåret till Comité Maritime International avgivit yttrande över "The Hague Rules", "Revision of the York-Antwerp Rules" samt "Revision of the International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of sea-going ships".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., rådmannen Mats Hilding, v. ordf., dispachören Kaj Pineus, hedersordf., samt justitierådet Erik Hagbergh, assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Torsten Andersson, dir., jur. dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claёs Palme,hovrättspresidenten Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, dir. Per Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, assuransdir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg och rättschefen Ulf Nordenson. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 124 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen har under år 1972 haft en styrelse bestående av regeringsrådet Gustaf Petrén, ordf., lagmannen Per-Erik Fürst, v. ordf., förbundsdir. Jan-Henrik Björck, sekr., dir. Gunnar Lundberg, bankokommissarien Jon Lindgren, sekreteraren Uncas Serner samt förbundsjuristen Stig Gustafsson. Styrelsesuppl. har varit departementsrådet Bertil Voss, rådmannen Anna-Maria Eek-Wallenberg samt adv. Sven Harald Bauer.
    I samband med årsmötet anordnades en allmän debatt kring frågan om individ, kommun och stat i en ny författning. Debatten inleddes av grundlagberedningens huvudsekr., hovrättsrådet Erik Holmberg, och hade lockat företrädare för myndigheter och organisationer, som var remissinstanser till förslaget om ny regeringsform. Många intresserade medlemmar deltog också. Grundlagsfrågan, som starkt intresserat medlemmarna, har också tagits upp till en stor, offentlig debatt d. 1 febr. 1973.
    Föreningens medlemsantal uppgår till drygt 200.

 

Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister. Genom årsmötesbeslut d. 29 sept. 1972 valdes till styrelse för föreningen adv. Wiggo Lund, ordf., Sven-Inge Söderberg, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, suppl. Vid årsmötet som ägde rum i Borås informerade hovrättsass. Lena Ekman om familjelagssakkunnigas betänkande Familj och äktenskap (SOU 1972: 41). Vidare lämnade representanter för DON informationer om genomförandet av rättshjälpsreformen.
    Föreningen har omkring 85 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Polismästares styrelse består av polismästaren Bengt Erlandsson, ordf., polisöverintendenten Åke Hasselroth, v. ordf., polismästarna Bertil Finnberg, Hans Leister, Yngve Nylander och Birger Qvist, polisintendenterna Nils Holst och Bengt Laveberg, kassör, samt polissekr. Bengt Åke Nylander. Som sekr. fungerar polisintendenten Jan Värnhall.
    Föreningens styrelse har förutom vid årsmöte d. 16—17 maj 1972 i Helsingborg sammanträtt vid tre tillfällen under året.
    Under verksamhetsåret har föreningen haft 215 medlemmar.