552 NotiserBankjuristernas Förening har under 1972 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 24 febr., d. 13 april, d. 1 juni, d. 12 okt. och d. 7 dec. Föredrag har hållits av rättschefen Ulf K. Nordenson över ämnet "Skadeståndsrätten i nydaning", av prof. Ulf Bernitz över ämnet "Otillbörliga avtalsvillkor och formulärrätten' , av dir. Bengt Hedell och bankdir. Lars Egelius över ämnet "VPC-systemet i praktisk tillämpning" och av jur. lic. Peter Seipel över ämnet "Integritetsskydd och ADB-säkerhet: Aktuella lagstiftningsspörsmål".
    Föreningens styrelse utgöres av Gunnar Henriz, ordf., P. G. Persson, v. ordf., Bertil G. Bylund, sekr., Ebbe Wikmark, referent, Rune Jansson, klubbmästare, samt Henrik von Krusenstierna.
    Antale: medlemmar i föreningen är 186.

 

Bolagsjuristernas förening har under 1972 hållit två sammanträden.
    Det ordinarie årsmötet ägde rum d. 3 juni i anslutning till en resa till Örnsköldsvik för studiebesök hos Mo och Domsjö AB. Vid sammanträdet höll adv., jur. dr Michael Hernmarck ett föredrag under rubriken "Ny marklagstiftning (expropriationslag, byggnadslag och naturvårdslag)".
    Vid höstsammanträde d. 7 dec. besökte medlemmarna Sveriges Industriförbund, varvid aktuell lagstiftning, EEC:s konkurrensbegränsningsregler, statens och de anställdas styrelserepresentation samt köprätt och otillbörliga avtalsvillkor diskuterades med inledningsanföranden av statssekreteraren Ove Rainer, dir. Anders Mallmén, dir. Thomas Hagdahl och sekr. Lars-Gunnar Flemström.
    Föreningens styrelse utgöres av bolagsjuristerna Harry Diedrichs, ordf., Björn Leste, v. ordf., Björn Made, sekr., Alf-Erik Norén, skattmästare, samt Palle Andersson, klubbmästare.
    Antalet medlemmar i föreningen var vid 1972 års utgång 197.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges Landshypoteksinstitution har under 1972 haft en styrelse bestående av hypoteksdir. Holger Sandelin, Härnösand, orc.f., hypoteksdir. Bengt Gunnhagen, Linköping, v. ordf., och hypoteksdir. Voldemar Kiviaed, Stockholm, sekr.
    Föreningen har under 1972 hållit ordinarie möte i Göteborg. Överläggningarna upptog huvudsakligen frågor i anslutning till de nya panträttsreglerna i jordabalken. Bl. a. diskuterades frågor rörande utmätning av pantbrev, lagsökning på grund av fordran förenad med panträtt samt tillämpningsproblem på grund av det s. k. homogenitetskravet. Behandlade frågor kommer att redovisas i föreningens tryckta förhandlingar, som beräknas utkomma under 1973.
    Tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar (senast häftet 1965—69) kan till ett pris av 5 kr. per styck erhållas efter rekvisition från föreningens sekreterare, som fr. o. m. 1973 är hypoteksdir. Sten Blomqvist, Box 64, 871 01 Härnösand.
    Föreningen har 27 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister höll årsmöte i Gävle d. 21—22 augusti 1972. Föredrag hölls av hovrättsrådet Ulf Lindqvist om "Kommunen och näringslivet" och av prof. Olle Nyman om "Kommunalrådens rättsliga ställning".
    Styrelsen består av drätseldir. Harry Rydquist, Östersund, ordf., kanslichefen Lars B. Elg, Norrköping, v. ordf., kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad, sekr., vice stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth, Stockholm, kassaförv., och kanslichefen Ingemar Ögren, Örebro.
    Föreningen har 245 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges kronofogdar höll sitt årsmöte d. 10 april 1972 i Malmö med cirka 70 deltagare. Därvid orienterade kronodir. Ragnar Jungkvist om ny utsökningslagstiftning samt kronofogden Tord Eneström om pågående utredning avseende ytterligare översyn av konkurslagstiftningen.
    Föreningens styrelse utgörs av kronofogdarna Bengt Steffner, Göteborg, ordf., Lars Widerström, Skövde, v. ordf., Sven-Erik Rydén, Eslöv, sekr. och kassaförv., samt Anders Konow, Östersund, och Carl Åke Lundberg, Motala.
    Föreningen har omkring 165 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1972 hållit fem samman-

Notiser 553träden förutom vårfest, vilken arrangerades d. 26 maj på Källhagens Wärdshus. D. 12 april informerade presidenten Sten Rudholm om ämbetsansvarskommitténs förslag till nya regler rörande ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst. Efter presidentens anförande diskuterades — i närvaro även av företrädare för hovrättens administrativa avdelning — allmänna aspirant-, fiskals- och adjunktionsfrågor. D. 9 maj gjordes studiebesök på statens rättskemiska laboratorium, där prof. Roger Bonnichsen talade om alkohol, alkoholvanor och rattfyllerilagstiftningen. Årsmöte hölls d. 12 juni. Efter årsmötet besågs regeringsrättens nya lokaler i Stenbockska palatset. Med anledning av det innevarande miljövårdsåret anordnade föreningen d. 10 okt. studiebesök på Käppala reningsverk. D. 22 nov. besöktes konsumentombudsmannen. Ställföreträdande KO Hans Bergqvist informerade om lagen om otillbörlig marknadsföring och avtalsvillkorslagen samt om KO:s verksamhet inom dessa båda områden. Föreningen har under året deltagit i Stockholms korporationsidrottsförbunds serier i hockey-bockey och fotboll.
    Under verksamhetsåret 1972/73 utgörs föreningens styrelse av assessorn Ann-Christine Zachrisson, ordf., och fiskalerna Peter Prom, v. ordf., Claes Örn, sekr., Rolf Lundmark, kassaförv., Ulla Erlandsson, klubbmästare, Alfhild Petrén, bitr. klubbmästare, Tony Junestad, idrottsförman, och Ulla Ström.
    Föreningen har omkring 300 medlemmar.