554 NotiserJönköpings Juridiska Förening sammanträdde till årsmöte d. 18 okt. 1972. Efter förhandlingarna förekom föredrag av generalsekreteraren i Sveriges Advokatsamfund, adv. Lennart Reuterwall, Stockholm, över ämnet "God advokatsed".
    Föreningens styrelse utgöres av rådmannen Lennart Sjögreen, ordf., länsrådet Erik Lilliesköld, v. ordf., presidenten N. Erik Åqvist, lagmannen Bertil Höijer, häradshövdingen Sven Ruhe, länsrådet Ragnar Forss, länspolischefen Bertil Ankar, adv. Bengt H. Skantze, länsåklagaren Kjell Stenberg och bankjuristen Ingvar Melin, kassaförv.
    Antalet medlemmar uppgår till omkring 160.

 

Malmö-Lunds Juristförening har under 1972 sammanträtt d. 9 mars och d. 2 november. Vid marssammanträdet höll prof. Knut Sveri föredrag över ämnet "Reflektioner över svensk kriminalpolitik". Vid novembersammanträdet firade föreningen sin 50-åriga tillvaro varvid prof. Ragnar Bergendal talade över ämnet "Malmö-Lunds Juristförening femtio år". Med anledning av jubiléet har föreningen givit ut en minnesskrift författad av Bergendal. Vid höstsammanträdet utsågs Bergendal och lagmannen Gunnar Nilsson till hedersledamöter i föreningen.
    Till styrelseledamöter för 1973 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., lagmannen Anders Bruzelius, v. ordf., adv. Bror-Emil Jeppsson, kassaförv., hovrättsfiskalen Lars-Göran Engström, sekr., adv. Lars Laurin, hovrättslagmannen Herman Schunnesson och prof. Per-Edwin Wallén.
    Föreningen har 375 medlemmar.

 

Nordvästra Skånes Juristförening har under år 1972 hållit två sammanträden. I samband med årsmöte d. 17 maj förevisades Helsingborgs tingsrätts nya lokaler.
    Styrelsen utgöres av lagmannen Allan E. Persson, ordf., chefsåklagaren Sven Ankar, lagmannen Wilhelm Stoltz samt adv. Bengt Holmberg och Tom Peyron, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 83 medlemmar.

 

Hallands Juristförenings styrelse har under 1972 utgjorts av landshövdingen Yngve Holmberg, ordf., länsåklagaren Lennart Eliasson, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, borgmästaren Axel Lindskog, länsass. Åke Andrén samt adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Hans-Erik Enghoff. Som sekr. och klubbmästare har fungerat adv. Hans Norell.
    Föreningen har ett 80-tal medlemmar. Vid årsmöte i dec. höll prof. Bertil Bengtsson, Uppsala, ett anförande betitlat "Skadeståndsrätten i framtiden".

 

Göteborgs Juristklubb har under 1972 haft fem sammankomster. D. 16 febr. höll prof. Stig Jägerskiöld föredrag över ämnet "Var Carl Jonas Love Almquist skyldig eller ej?" D. 22 mars talade länsrådet Olof Knape över ämnet "Något om den nya länsstyrelsens uppgifter och organisation". D. 18 maj företogs sedvanlig båtutfärd till Långedrag, där klubben kunde glädja sig åt skilda "divertissements". D. 4 okt. höll generaldirektören Bo Martinsson föredrag över ämnet "Kriminalvården nu och i framtiden". D. 29 nov. talade hovrättsass. Lars Tottie om "Familj och äktenskap".
    Klubbens förtroendemän utgjordes under året av adv. Malte Högberg, ordf., hovrättsrådet Erik Borglund, v. ordf., adv. Carl-Einar Mellander, sexmästare, kammaråklagaren Claes-Axel Olsson, kassaförv., dir. Bo Warmark, bibliotekarie, och rådmannen Inger Lindquist, sekr. Vid årsmöte d. 29 nov. valdes Borglund till ny ordf. för 1973. Till ny v. ordf. valdes adv. Folke Wistrand och till ny sexmästare stadsombudsmannen Tommy Nilsson. Till ny förtroendeman valdes kammarrättslagmannen Leif Ekberg varjämte övriga förtroendemän omvaldes.
    Antalet ledamöter i klubben uppgick under året till omkring 550.

 

Värmlands läns juristförening har under året hållit ett sammanträde. Vid föreningens årsmöte d. 14 juni 1972 höll översten Gösta Tönne, Karlstad, föredrag över ämnet: "Försvarsbeslutet 1972 och dess konsekvenser enligt ÖB".

Notiser 555Till sammanträdet hade Lokalavdelningen för Värmlands län av Sveriges Jurist- och Samhällsvetareförbund inbjudits. Under hösten 1972 har föreningen i samarbete med lokalavdelningen anordnat en kurs rörande förvaltningslagen och förvaltningsprocessen. D. 1 nov. 1972 talade departementsrådet Björn Orrhede, justitiedepartementet, om den nya förvaltningslagen och dess principer och den 13 i samma månad talade byråchefen Lorentz Vogel, justitiedepartementet, om förvaltningsprocessen.
    Styrelsen har under året utgjorts av avdelningsdir. Rikard Falk, ordf., häradshövdingen Ernst Heyman, v. ordf., chefsåklagaren Ernst Holmberg, sekr., adv. Göran Larsson, kassaförv. samt förste länsass. Lennart Bylund.
    Föreningen har under året haft cirka 100 medlemmar.