Juridiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsåret 1972—1973 inleddes d. 10 april 1972 med en debatt kring lagförslaget rörande narkotikabrotten med bl. a. straffskärpning för vissa grövre brott. Debattdeltagare var bl. a. statsrådet Carl Lidbom och jur. kand. Ingemar Rexed. D. 20—22 april anordnade föreningen nordiska studentjuristdagar. Flera gäster från vänföreningarna i Nor-

Notiser 559den deltog i seminarier och festligheter. D. 21 april gav pressombudsmannen Lennart Groll synpunkter på ämnet "Lagstiftning och självsanering för pressen" och senare på kvällen debatterade jur. kand. Sten Heckscher, prof. Per Olof Ekelöf, jur. stud. Kjell Persson och rådmannen Mats Hilding juristutbildningen i U 68. D. 22 april hade föreningen vårfest. Hedersgäst och festtalare var regeringsrådet Gustaf Petrén. Ämnet för festtalet var "Den enskilde och staten". Förslaget till konsumentköplag presenterades av prof. Jan Hellnerd. 23 maj. Höstterminen inleddes med att föreningen d. 14 sept. hälsade 150 recentiorer välkomna. Vid sexan talade prof. Sten Hillert om vad som väntade en juris studerande. Studierådets ordf. Kjell Persson presenterade den studentfackliga verksamheten. Jur. kand. Åke Frändberg gav en bild av hur det verkligen är att studera juridik. D. 20 sept. debatterade hovrättsrådet Bengt Karle och adv. Peter Nobel "utlämning". Departementsrådet Sven Larsson presenterade d. 4 okt. lagförslaget om summariska förfaranden inom civilprocessen. I diskussionen hade doc. Per Henrik Lindblom en framskjuten roll. Inför debatten om familjelagssakkunnigas betänkande om ändringar i giftermålsbalken gav hovrättsass. Lars Tottie en presentation d. 25 okt. och påföljande dag hölls debatt om äktenskapet i framtiden. Riksdagsledamöterna Lena Hjelm-Wallén, Gabriel Romanus och Ingrid Sundberg mötte adv. Valborg Lundgren, familjerådgivaren Barbro Marnell och teol. dr Sven Åstrand. Prof. Anders Agell fungerade som ordf.
    Under tiden d. 24—28 jan. 1973 hölls Nordiska studentjuristrådets rådsmöte i Uppsala. D. 24 jan. diskuterades det statliga utredningsväsendet av rättschefen i justitiedepartementet Staffan Vängby och dir. Tomas Hagdahl. Under rubriken "Har nordiskt rättssamarbete någon framtid" debatterade d. 25 jan. prof. Zacharias Sundström, jur. kand. John Leinmark och ass. Eskil Persson. Vid avslutningsfesten d. 26 jan. kåserade adv. Peter Nobel om sitt yrke. Under hösten 1972 och våren 1973 anordnade föreningen besök hos advokater, domstolar, fängelser, en rättspsykiatrisk anstalt, försäkringsbolag, banker m. m.
    Styrelsen har bestått av Anders Frigell, ordf., Gay Asterius och Stig Luttinger, v. ordf., Ingrid Arnesdotter, skattmästare, Monica Åberg och Inger Nilsson, förlagsföreståndare, Marianne Berne och Olle Sundberg, sekr., Bengt Jönsson och Christer Mobeck, kassörer, Pelle Åberg och Hans-Erik Hellborg, internationella sekr., Mårten Berg, red. för JU§TU§, samt Jon Heyman, klubbmästare. Konsulter har varit prof. Sten Hillert och doc. Anders Hagstedt samt Fredrik von Arnold.