652 PersonalnotiserNytt justitieråd. K. Maj:t har 29 juni 1973 utnämnt t.f. rättschefen i justitiedepartementet, assessorn i Svea hovrätt Hans Stark till justitieråd fr. o. m. 1 juli 1973.
    Justitierådet Stark är född i Stockholm 1931, blev student 1951 och jur. kand. i Stockholm 1955. Efter tingstjänstgöring i Sollentuna och Färentuna domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1958 och assessor 1965. Han var sekreterare i arbetsdomstolen 1960—63. Sedan 1964 har han tjänstgjort i justitiedepartementet, där han blev departementsråd 1968 och t.f. rättschef 1969.

 

 

 

Ny professor. Till professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet har Kungl. Maj:t 29 juni 1973 utnämnt universitetslektorn Jan Sandström.
    Prof. Sandström är född i Göteborg 1931. Efter studentexamen där 1949 och jur.kand.ex. i Uppsala 1955 fullgjorde han tingstjänstgöring i Marks domsaga 1956—58. Åren 1959—61 tjänstgjorde han som assistent och 1961—68 som bitr. lärare vid rättsvetenskapliga institutionen vid handelshögskolan i Göteborg. År 1969 disputerade han för juris doktorsgrad vid Stockholms universitet och blev samma år docent vid universitetet. Han har sedan 1969 varit ordinarie universitetslektor och t.f. professor i rättsvetenskap vid handelshögskolan i Göteborg.
    Förutom doktorsavhandlingen "Befälhavareavtal och sjöpanträtt" (1969) har han publicerat artiklar i svensk och internationell fackpress.

 

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    29 juni 1973 förordnat dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Anders Knutsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep: t,
    s. d. förordnat t.f. dep.rådet i dep:t, kanslirådet i dep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Björn Orr hede och t.f. dep.rådet i dep:t, kanslirådet i dep: t, ass. i Svea hovr. Per Jermsten att vara dep.råd i dep:t,
    s. d förordnat envar av kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Johan Lind och ass. i Svea hovr. Trygve Hellners att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat t.f. kanslirådet i dep:t, rådm. i Norrköpings tr Karin Ringberg att vara kansliråd i dep:t samt
    s. d förordnat envar av ass. i Svea hovr. Staffan Magnusson och ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att inneha långtidsvik. på tjänst som kansliråd i dep:t.Dep chefen har
    18 maj 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Ingrid Forsström att biträda i dep: t,
    24 maj 1973 tillkallat dep.rådet Lars-Olov Hillerudh, tillika ordf., häradshövd. Erik Alexanderson, rådm. Agge Gustafsson, assistenten Ingeborg Olsson och dep.sekr. Sven-Erik Tengwall som sakk. i utredningen om metoder för

ppPersonalnotiser 653att mäta arbetsbelastningen i tingsrätterna samt förordnat lagm. Carl-Anton Spak att vara expert och hovr.fisk. Johan Fischerström att vara sekr. i utredningen,
    25 maj 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Jim Josefsson att biträda i dep:t,
    4 juni 1973 förordnat dep.rådet Björn Orrhede att vara sakk. i domkretsutredningen för Sthlms län,
    12 juni 1973 förordnat länsåkl. Gunnar Delleryd att vara expert i 1972 års domarutredning och chefsjuristen Gunnar Hansson att vara expert i massmedieutredningen,
    29 juni 1973 förordnat kammaråkl. Arne Wikström att biträda i dep:t, s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Per Urell att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål,
    s. d. förordnat jur. kand. Jan Steneby att vara expert i konsumenttjänstutredningen samt
    s. d. förordnat statssekr., utnämnde gen.dir. Ove Rainer att vara ordf. och hovr.rådet Carl-Johan Cosmo att vara sekr. i en utredning med de uppgifter som utredningen om ett brottsförebyggande råd har föreslagit.
    Statsrådet Lidbom har 4 juni 1973 förordnat hovr.ass. Jan-Olov Swahn att vara sekr. i kommittén om översyn av reglerna om hemförsäljning m. m.