Finansdepartementet. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat arvodesanställde tjänstemannen i dep:t, organisationsdir. hos statskontoret Svante Ingemarsson att vara dep.råd i dep:t.

 

Utbildningsdepartementet. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat dep.sekr. i dep:t Mac Murray att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Industridepartementet. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat dep.sekr. i dep:t Lennart Hansson att vara kansliråd i dep:t.

 

Justitiekanslern. K. M:t har 29 juni 1973 på begäran entledigat justitiekanslern Bengt Lännergren vid utgången av okt. 1973.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    5 juni 1973 förordnat e. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Göran Lindh och Ulla Fröding att vara e.o. rev.sekr. samt
    s. d. förordnat rådm. i Sthlms tr Mikael af Geijerstam, utnämnda rådm. i Svartlösa tr Ulf Bergenstråhle, rådm. i Piteå tr Richard Brännström, ass. i Svea hovr. Ulf af Klintberg och ass. i hovr. f. Västra Sverige Per Henrik Adrian att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    25 maj 1973 förordnat t.f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Gbg Ulf Malmgård att vara e. reg.rättssekr.,
    s. d. förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Gbg Anders Ahlquist att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr. samt
    s. d. förlängt förordnandena för t.f. reg.rättssekr:a Göran Grege, Robert Alderin, Ingvar Severin och Björn Månsson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Lagrådet. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat f. d. reg.rådet Frank Öhman att t. v. under den lagrådsperiod som börjar 20 sept. 1973 tjänstgöra som led. av lagrådet i st. f. ett av de justitieråd som HD utsett till ledamöter av lagrådet för denna tid.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    5 juni 1973 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Sven Larsson att vara hovr.lagman i Göta hovr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Lars Öhrbom att vara hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Ake Ihrfelt att vara hovr.råd i hovr. samt

654 Personalnotiser    29 juni 1973 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Marianne Adolfsson och Bo Svensson, i Göta hovr. fisk:a Ingemar Sundén och Bo Nilsson, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Björn Svartbeck och Malte Andersson, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Margareta Täcklind, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Hans Cederberg samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Jan Rebane och Gunilla Polland.