Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 12 juli 1973 förordnat byråchefen Lars Bolin att inneha långtidsvik. på tjänst som avd.chef hos kriminalvårdsstyrelsen.

 

Datainspektionen. K. M:t har
    5 juni 1973 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Freese att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som byråchef i datainsp:n,
    29 juni 1973 förordnat exp.chefen i civildep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Claes-Göran Källner att vara generaldir. i datainsp:n,
    s. d. förordnat hovr.ass Jan Freese, som förordnats att vara t.f. byråchef i datainsp:n, att vara ställföreträdare för gen.dir:n i datainsp:n samt
    s. d. till ledamöter i styrelsen i datainsp:n förordnat ledamöterna av riksdagen Lennart Pettersson, Kurt Hugosson, Åke Polstam och Anders Wijkman, sekr. hos LO Aina Westin, bankinspektören Torkel Stern, dir. Åke Pernelid och dir. Per-Gunnar Vinge samt till ers. för led. i styrelsen förordnat led. av riksdagen Erik Adamsson och organisationsdir. Lennart Nordström.

 

Universiteten. K. M:t har 20 juli 1973 utnämnt universitetslektorn vid universitetet i Uppsala Anna Christensen att vara bitr. prof. i civilrätt vid universitetet.
    Vid årets doktorspromotioner promoverades till jur. jubeldoktor i Lund adv. Karl Hillgård. Till jur. hedersdoktorer promoverades i Uppsala prof. Henri Desbois, Paris, generalsekr. vid Internationella handelskammarens skiljedomstol, dr Frédéric Eisemann och f. d. regeringsrådet Kurt Holmgren och i Lund prof. Manfred Moritz och justitierådet Torkel Nordström.
    Under vårterminen har vid Uppsala universitet jur. lic. Sven-Olov Lodin och jur. lic. Torgny Håstad samt vid Lunds universitet jur. lic. Lars Henman disputerat för jur. doktorsgraden. I Stockholm har jur. doktorsexamen avlagts av museiintendenten Ernst Nathorst-Böös. Lodin, Håstad och Heuman har förordnats till docenter vid resp. universitet.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 15 juni 1973 antagits Ingvar Hermanrud, Växjö, Hans Källenius, Malmö, Tord Lindh, Malmö, Mats Lundberg, Sundsvall, och Olle Söderström, Stockholm.