750 NotiserJulius Otto Hepner avled 30 juni 1973. Han var född i Beuthen, Tyskland, 29 maj 1886. Efter stud.ex. avlade han Gerichtsreferendarexamen 1907, blev Dr. jur. i Erlangen 1908 och avlade Gerichtsassessorexamen i Berlin 1911. Sedan han kommit till Sverige i slutet av 1930-talet avlade han jur. kand.ex. 1943 och bedrev sedan advokatverksamhet i Sverige. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Stig Gustaf Hugo Löwenhielm avled 2 juli 1973. Han var född i Stockholm 11 aug. 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1935 i Svea hovrätt och blev assessor 1942, t. f. revisionssekr. 1946, revisionssekr. 1950, hovrättsråd i Svea hovrätt 1955 och lagman i hovrätten 1960.

 

Nils Daniel Viklund avled 4 juli 1973. Han var född i Uppsala 17 april 1905 avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt 1932 och blev assessor där 1938 samt hovrättsråd 1945. Han var vattenrättsdomare 1945—1955 och blev sistnämnda år lagman i Svea hovrätt.

 

 

Ny justitiekansler. Kungl. Maj:t har 28 sept. 1973 til justitiekansler fr. o. m. 1 nov. 1973 utnämnt expeditionschefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingvar Gullnäs.
    Justitiekanslern Gullnäs är född i Sågmyra 11 okt. 1924, blev student i Falun 1945 och jur. kand. Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1953, assessor 1959 och hovrättsråd 1969. Han har tjänstgjort hos JO 1958—59, i riksdagens tredje lagutskott 1960—61 samt från 1961 i justitiedepartementet, där han blev dep.råd 1965 och exp.chef 1968. Gullnäs är ordf. i styrelsen för domstolsväsendets organisationsnämnd och v. ordf. i statens pris- och kartellnämnd. Han är också ordf. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet och utredn.man betr. de s. k. suveränitetsholmarnas rättsliga ställning. Han har utrett bl. a. frågan om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm och organisationen av det s. k. brottsförebyggande rådet samt varit ledamot av baslinjeutredningen och expert i bilregisterutredningen.

 

Ny professor. Till professor i finansrätt med finansvetenskap vid Uppsala universitet har Kungl. Maj:t 10 augusti 1973 utnämnt docenten Sven-Olof Lodin.
    Prof. Lodin är född i Stockholm 1936. Efter studentexamen i Helsingborg 1955 och jur. kand.examen i Uppsala 1962 tjänstgjorde han som tingsnotarie i Södra Roslags domsaga 1962—63. Han avlade jur. lic.-examen 1967 och disputerade 1973 för juris doktorsgrad vid Uppsala universitet samt blev förordnad till docent vid universitetet. Han var 1967—68 t. f. professor i finansrätt vid Stockholms universitet och har haft samma befattning i Uppsala sedan 1968.
    Förutom doktorsavhandlingen "Koncernbeskattning i USA" (1973) har han publicerat artiklar och rapporter i skatterättsliga ämnen.