Personalnotiser 751Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    13 juli 1973 tillkallat hovr.lagm. Sven Larsson som sakk. i utredning om övervakningsnämndernas och de centrala nämndernas uppgifter och organisation samt förordnat skyddskons. Nils Altahr-Cederberg, anstaltsdir. Per Colliander, kanslirådet Johan Leche och hovr.ass. Ivan Odhammar att vara experter i utredningen,
    6 aug. 1973 förordnat fil. kand. Britt Rutberg att vara bitr. sekr. i steriliseringsutredningen,
    10 aug. 1973 förordnat socialass. Jan Eklund att vara bitr. sekr. i utredningen med de uppgifter som utredningen om ett brottsförebyggande råd har föreslagit,
    20 aug. 1973 förordnat hovr.ass. Kjell Nordling att vara sekr. i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén,
    22 aug. 1973 förordnat hovr.ass. Lars Åhlén att vara sekr. i utredningen om övervakningsnämndernas och de centrala nämndernas uppgifter och organisation,
    23 aug. 1973 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Weine Jarnevall att biträda i dep:t,
    6 sept. 1973 förordnat rådm. Karl-Olof Lidin att vara expert i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén,
    13 sept. 1973 förordnat kammaråkl. Arne Wikström att vara bitr. sekr. i utredningen med de uppgifter som ett brottsförebyggande råd har föreslagit samt
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovrätt Jan Vilgeus att biträda i dep:t.
    Statsrådet Lidbom har
    6 sept. 1973 förordnat hovr.ass. Bengt Eliasson att vara sekr. i värmeanläggningsutredningen samt
    12 sept. 1973 förordnat byrådir. Stig Hiljding och patenträttsrådet Claës Uggla att vara experter i namnlagsutredningen.

 

Civildepartementet. K. M:t har 6 sept. 1973 förordnat kanslichefen hos riksdagens lagutskott, ass. i Svea hovr. Stig Brink att vara exp.chef i dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    21 sept. 1973 utnämnt arbetsdomstolens ordförande, f. d. justitierådet Bengt Hult till justitieråd fr. o. m. 1 nov. 1973 och beviljat justitierådet Hans-Olov Stark avsked fr. o. m. samma datum, samt
    6 sept. 1973 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Per-David Sjögren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Arbetsdomstolen. K. M:t har 21 sept. 1973 förordnat justitierådet Hans-Olov Stark att 1 nov. 1973—31 okt. 1976 vara ordf. i arbetsdomstolen.

 

Hovrätterna. K. M:t har 13 sept. 1973 utnämnt t. f. lagm. i Piteå tr, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Bo Lid att vara hovr.råd, tillika v. ordf. på avd., i hovr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    10 aug. 1973 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Rolf Berggren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten samt
    s. d. förordnat länsass. vid länsstyrelsen i Malmöhus län Inga Anderson att inneha långtidsvik. på en tjänst som ass. i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    13 sept. 1973 utnämnt e. rådm. i Gbgs tr Barbro Sjösten att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Gbgs tr, ass. i hovr. f. Västra Sverige Göran Norrsell att vara e. rådm. i tr,
    s. d. förordnat rev.sekr. Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lunds tr samt
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Linköpings tr Gustav Carlsson att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i tr.