Norsk juridisk litteratur 1972
Av arbeider innen mer almenne emner fikk en i 1972 en betydningsfull tilvekst, Torstein Eckhoff: "Rettskildelære" (1972, 342 s.). Foruten de mer "konvensjonelle" emner tas her også opp mer moderne problemstil-

Tore Sandvik 843linger, som forvaltningspraksis og tolkingsproblemer ved uniforme lover.
    Under privatretten kan først nevnes noen personrettslige arbeider. I Gunnar Nerdrum: "Navneloven med kommentarer" (1972, 128 s.) har en fått en ajourført fremstilling av reglene om personnavn. Ellers har spørsmålene om moderne datateknikks betydning for personlighetsvernet påkalt økende interesse. I Erik Samuelsen: "Statlige databanker og personlighetsvern" (1972, 251 s.) gis det en redegjørelse for resultatene av et forskningsprosjekt på dette feltet. Og i "Data Banks and Society" (1972, 150 s.) gjengis foredrag og forhandlinger ved et internasjonalt symposium om bl. a. integritetsspørsmålene arrangert av avdelingen for EDB-spørsmål ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
    På arverettens område ble rettssituasjonen, som også nevnt i forrige oversikt, betydelig endret ved den nye arvelov av 3. mars 1972 nr. 5. Selv om de materielle endringer ikke er store, skaper en ny lov likevel orienteringsproblemer. En verdifull hjelp i denne forbindelse gir Carl Jacob Arnholm: "Nytt i den nye arvelov" (1972, 192 s.).
    Innenfor familieretten har en fått et nytt hjelpmiddel for studieformål, Peter Lødrup: "Materialsamling i familie- og arverett, Bind I" (1972, XV+ 373 s.). Boken er en videreføring av den domssamling forfatteren utga i 1968; men som tittelen antyder, er tatt med ikke bare dommer, men også annet kildemateriale. Det utkomne bind dekker ekteskapsretten.
    Går en over til obligasjonsretten, kan nevnes to nyutgåver av sentrale verker. Per Augdahl: "Den norske obligasjonsretts almindelige del" (4. utg., 1972, XXII + 456 s.) er en omarbeidet og utvidet utgave av dette standardverket. Og ved L. Villars-Dahl: "Gjeldsbrevsloven og Deponeringsloven" (3. utg., 1972, ved J. F. Villars-Dahl) har en fått en ajourføring også av denne sentrale lovkommentaren.
    Når det gjelder mer spesielle emner kan nevnes fra forsikringsretten Andreas Arntzen: "Fremkallelse av forsikringstilfellet og overtredelse av sikkerhetsforskrifter — tanker om FAL's reaksjonssystem", Norsk Forsikringsjuridisk Forenings publikasjoner nr. 57 (1971, 60 s.). Samme forfatter har også utgitt noen mer praktisk orienterte skrifter, "Forsikring av varer" (1971, 80 s.), "Skade ved brann, eksplosjon m. m." (1972, 103 s.), og "Vannledningsskade og rørskade" (1972, 103 s.).
    Av tingsrettslige arbeid må først nevnes Sverre Tønnessen: "Retten til jorden i Finnmark" (1972, XIII + 414 s., stensilert) som ut fra en rettshistorisk undersøkelse analyserer rettssituasjonen når det gjelder den såkalte "Statens umatrikulerte grunn" i vårt nordligste fylke. Avhandlingen behandler rettskarakteren av både statens råderett og råderetten til de ulike brukergrupper, både flyttsamer og sjøsamer og andre fastboende. Det er dessuten kommet en nyutgave, Carsten Lütken og Knut Rom: "Jaktloven med kommentarer" (3. utg., 1972, 147 s.).
    Når det gjelder offentlig rett må først nevnes et par folkerettslige arbeider. Atle Grahl-Madsen: "The Status of Refugees in International Law. Vol. II: Asylum, Entry and Sojourn" (1972, XVI+482 s.) fører videre den bredt anlagte fremstilling som ble innledet i 1966 med forfatterens avhandling om flykting-begrepet. I det nå utkomne bind er det ulike sider av reglene om asyl som behandles. I Fridtjof Frank Gundersen: "Kontrollen med karteller og storbedrifter" (1972, 330 s.) legges hovedvekten på en presentasjon av EF's kartellregler, men det gis også en over-

844 Norsk juridisk litteratur 1972sikt over en del lands interne kartellregler.
    Når det gjelder forvaltningsrettslig litteratur, kan først nevnes endelig, trykt utgave av Arvid Frihagen: "Forvaltningsrett. Del 3: Omgjøring, kontroll og ugyldighet" (2. utg., 1972, 211 s.) og nyutgave av Arvid Frihagen og Alf Bruland: "Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling" (2. utg., 1972, 181 s.).
    Igjen er også kommet nyutgave av Berger Ulsaker: "Ferieloven" (14. utg., 1972, 183 s.).
    Naturlig nok begynner interessen for miljøvern og ressursforvaltning å avtegne seg i rettslitteraturen. Carl August Fleischer: "Ekspropriasjons-, bygnings- og reguleringsrett, Utvalgte emner" (Del I, 1970, 208 s., og Del II, 1971, 198 s., stensilert) legger hovedvekten på de spørsmål som knytter seg til moderne lovgivning om arealdisponering. Linjen føres videre i samme forfatters lovkommentar "Strandloven" (1972, 213 s.) som behandler de nye regler som er gitt med sikte på sikring av friområder i strandsonen. Og endelig har forfatteren i boken "Makt og rett" (1972, 246 s.) publisert en utredning om rettsforholdene vedrørende skogområdene nord for Oslo, en bok som har vakt atskillig debatt. Av andre arbeider fra samme sektor kan nevnes et par småskrifter med foredrag utgitt av Den Norske Advokatforening, "Naturinngrep —Rettsstilling og erstatningsansvar" (1972, 113 s.) og Olav Nergaard: "Bygningslovens refusjonsbestemmelser" (1972, 30 s.).
    Også på skatterettens område har det vært aktivitet. En har fått et par mer oversiktsbetonte arbeider, Leiv Vårdal: "Skatterett. Skatter til stat og kommune på formue og inntekt" (1972, 189 s., rotaprint) og Harald Ajer: "Skatterett" (1972, 266 s., stensilert). Standardkommentaren er kommet i nyutgave, J. E. Thomle: "Skattelov for byene" (13. utg., 1972, XXXIX+856 s., ved K. L. Bugge og Bjørn Skreiberg). Det samme gjelder kommentaren til aksjeselskapsskatteloven og andre særlover, K. L. Bugge og Bjørn Skreiberg: "Skattelovene, bind III: Forskjellige særlover" (5. utg., 1972, XII+407 s.). K. L. Bugge har dessuten utgitt ny utgave av boken "Om beskatning av aksjeselskaper. En praktisk veiledning" (4. utg., 1971, 206 s.). Spørsmål om beskatning i selskapsforhold behandles også i en ny fremstilling, Truls Storm-Nielsen: "Inntektsbeskatning av kompaniskap" (1972, 116 s.); det er her det ansvarlige selskaps og kommandittselskapets skatteforhold som tas opp til behandling. Og Norges nyvunne status som oljestat har også foranlediget et erbeid, et foredrag utgitt av Den Norske Advokatforening, H. E. Helliesen: "Skatter og avgiftsspørsmål m. v. i tilknytning til oljeleting og oljeutvinning" (1972, 25 s.).
    Innen strafferetten foreligger et spesialarbeid, Gro H. Thune og Anders Bratholm: "Heleri" (1972, 160 s.) med en juridisk og kriminologisk undersøkelse av helerikriminaliteten.
    På prosessrettens område møter en også et betydningsfullt nytt arbeid, Anders Melteig: "Tvangsfullbyrdelse" (1972, 488 s.), en praktisk orientert lære- og håndbok til veiledning i det etterhvert nokså uoversiktlige materiale som norsk eksekusjonsrett presenterer.
    Til slutt står det igjen å nevne den rettsbibliografiske tilvekst som en fikk med 4. hefte av Tom Arbo Høeg: "Lov og Dom" (1972, 162 s.), som inneholder systematisk register over rettspraksis i tilknytning til straffeloven av 1902.
 

Tore Sandvik